Anasayfa  | �leti�im Metin Soylu Facebook Metin Soylu Twitter

 

 
YAZAR HAKKINDA K�TAPLAR ELE�T�R� CEVAP KONFERANSLAR AFET OKULU R�PORTAJLAR BASIN ODASI
 
   Bedeli Çanakkale'de Kanla Ödenecektir tüm seçkin kitapevlerinde!      Piri Reis Haritasý'nýn Þifresi ÇIKTI!     
 BEDELÝ ÇANAKKALE'DE KANLA ÖDENECEKTÝR / METÝN SOYLUÖN SÖZ

Okumaya hazýrlandýðýnýz elinizdeki bu kitap benim için iki açýdan büyük önem taþýyor:

Birincisi, tarih kitaplarýnda bile yer almayan çok ilginç bir gerçek “öykü”yü; ikincisi ise, vereceðim çok önemli bir “çaðrý”yý barýndýrýyor bu kitap.

Önce kitabýn ilginç öyküsünden baþlayalým:

2006 yýlýnda “Piri Reis Haritasý’nýn Þifresi” adlý kitabým üzerindeki araþtýrmalarým sýrasýnda, Piri Reis’in çizdiði o ünlü harita ve yazdýðý Kitab-ý Bahriye adlý eserinin kriminal laboratuvar incelemesinin yapýlmasý amacýyla Emniyet Genel Müdürlüðü’ne bir dilekçeyle baþvuruda bulunmuþtum. Dilekçeme cevap yaklaþýk iki hafta sonra telefon üzerinden gelmiþti. Dönemin Emniyet Genel Müdürü Sayýn Gökhan Aydýner beni Ankara’ya davet ediyordu.

Ankara’da beni dinleyen ve yardýmcý olan Sayýn Aydýner’i 12 yýl sonra saygýyla selamlýyor ve yardýmlarýna yeniden teþekkür ediyorum.

Ýþte o samimi görüþmede Yüzbaþý Mehmet Muzaffer’den de söz etmiþti Sayýn Aydýner. Ayrýntýsýný bu kitapta okuyacaðýnýz Sultan Abdulmecid döneminde tedavüle çýkarýlan Osmanlý kâðýt parasý olan “100 kaime”yi de göstermiþti bana. Heyecanlanmýþ, Osmanlý parasýna dokunmuþ, o paranýn öyküsünü dinledikçe çok duygulanmýþtým.

Bu konuda araþtýrma yapma fikri, Ýstanbul’a döndüðümde belirmiþti kafamda. “100 kaime”yi bulmuþtum ama Mehmet Muzaffer kimdi, bilmiyordum; onu araþtýrýp bulmam gerekiyordu.

Kararýmý verip, yola çýktým.

Ancak Þehit Yüzbaþý Mehmet Muzaffer hakkýndaki kaynaklar oldukça yetersizdi. Bunun üzerine daha fazla bilgi ve bulgu toplamak için devlet kurumlarýna baþvurularda bulunmaya karar verdim. Baþta Baþbakanlýk Devlet Arþivleri Genel Müdürlüðü ve Milli Savunma Bakanlýðý olmak üzere, Genelkurmay Baþkanlýðý, Emniyet Genel Müdürlüðü, Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü, Türk Tarih Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý, Galatasaray Lisesi’ne kadar çalmadýðým kapý býrakmadým.

Devlet kurumlarýndan Yüzbaþý Mehmet Muzaffer ve “100 kaime”sine iliþkin tarihi belge ve bilgiler çok ilginçti. Bu belge ve bilgileri yan yana koyunca, bu anlamlý tarihi olayý romanlaþtýrma yoluna gitmeliydim ve öyle de yaptým.

Bu kitap iþte o gün verdiðim kararýn ürünüdür.

“Çaðrý”ma geçmeden önce Yüzbaþý Mehmet Muzaffer’le ilgili kýsa bir bilgi:

Yüzbaþý Muzaffer, 9 Nisan 1916 tarihinde Ýngilizler tarafýndan Irak Cephesi Felahiye Muharebesi /Kut'ül Amare’de boðazýndan vurularak katledilen bir þehidimizdir.

Yüzbaþý Mehmet Muzaffer’in þehadet haberi Ýstanbul’a ulaþtýðýnda eþi Hanife Melek Haným, 6’ncý Ordu Komutaný Halil Paþa’ya yazdýðý mektupta bakýnýz ne diyor:

“Bir hafta beraber ömür sürdüðüm ve þimdi çocuðunu kucaðýmda taþýdýðým Muzaffer’in intikamýný almak için müsaade edin cepheye geleyim. Onun bölüðünde nefer olayým, ben de o bölükte þehit olayým…”

Bu kitap Kut'ül Amare þehidimizin, elleriyle resmederek meydana getirdiði “100 kaime”sinin öyküsüdür…

Bu kitabý okuduðunuzda, kitaptaki yazýlý belge ve bilgileri incelediðinizde “çaðrý”ma uyarak bana yardýmcý olacaðýnýza inanýyorum.

O çaðrým þudur:
   
Geliniz, bu kitapta anlatýlan Þehit Yüzbaþý Mehmet Muzaffer’in izinden giderek,  onun Ýstanbul’da bir haftalýk gelin iken býraktýðý eþi Hanife Melek Haným’la çocuðunun da izini sürelim ve torunlarýný –tabii ki hayattaysalar- bulup baðrýmýza basalým…

Ben þu anda bu kutsal görevi yerine getirmeye çalýþýyorum.
Katkýlarýnýz benim için çok deðerli…

Metin Soylu, Þubat - 2018 / Ýstanbul

 
 
Metin Soylu'nun hangi kitabýný daha baþarýlý buluyorsunuz?
Hepsi
Afet Okulu
Bedeli Çanakkale'de Kanla Ödenecektir
Piri Reis Haritasý'nýn Þifresi
  
 
 

 

ANA SAYFA YAZAR HAKKINDA K�TAPLAR ELE�T�R� CEVAP KONFERANSLAR AFET OKULU R�PORTAJLAR �LET���M
Siteden yararlan�rken gizlilik ilkelerini okuman�z� tavsiye ederiz.
� 2024 T�m haklar� sakl�d�r.
�zinsiz ve kaynak g�sterilemeden yay�nlanamaz.


�izginet & Mehmet CAN