Anasayfa  | �leti�im Metin Soylu Facebook Metin Soylu Twitter

 

 
YAZAR HAKKINDA K�TAPLAR ELE�T�R� CEVAP KONFERANSLAR AFET OKULU R�PORTAJLAR BASIN ODASI
 
   Bedeli Çanakkale'de Kanla Ödenecektir tüm seçkin kitapevlerinde!      Piri Reis Haritasý'nýn Þifresi ÇIKTI!     
 

“Celal Þengör, Avrupa Tarihi’ni Osmanlý Tarihi’ne tercih edecek kadar profesördür”


Prof. Dr. Celal Þengör’ün “Piri Reis’in hayatýndaki en büyük talihsizliði Kanuni Sultan Süleyman gibi bir salaðýn zamanýnda doðmuþ olmasýdýr. Fatih zamanýnda Pîrî Reis olaydý inanýr mýsýnýz bugün bizim sömürge imparatorluðumuz vardý. Çok samimi söylüyorum bugün biz Amerika'ya falan gitmiþtik.” sözlerine araþtýrmacý yazar Metin Soylu’dan jet hýzýyla cevap geldi. Soylu, “Prof. Dr. Þengör’ün en büyük talihsizliði geçmiþte olduðu gibi bugün de tarihi doðru düzgün araþtýrmayarak kulaktan dolma bilgilerle açýklama yapýyor olmasýdýr. Sayýn Þengör’ün “profesör” olmasý tarihçi olduðu anlamýna gelmez. Ne demiþ ünlü tarihçi Ahmet Cevdet Paþa: ‘Tarih bilmeyen diplomat, pusuladan anlamayan kaptana benzer, her ikisinde de karaya oturma tehlikesi, kaçýnýlmaz sonuçtur.’ dedi.”

17 yýldýr Piri Reis ve haritasý hakkýnda araþtýrmalar yapan ve “Piri Reis Haritasý’nýn Þifresi” adlý kitabýyla kamuoyunu aydýnlatan Araþtýrmacý Yazar Metin Soylu, Prof. Dr. Celal Þengör’ün sözlerine iliþkin deðerlendirmelerine þöyle devam etti: “Sayýn Þengör’ün Osmanlý Tarihi’ne saygýsý yok. Siz hiç Prof. Þengör’ün Avrupa Tarihi’nden, Bir krala ya da Kristof Kolomb’a hakaret ettiðini duydunuz mu? Ben hiç duymadým. Çünkü Celal Þengör Avrupa Tarihi’ni Osmanlý Tarihi’ne tercih edecek kadar profesördür.Öncelikle Piri Reis tarihte dört büyük padiþah döneminde yaþamýþtýr. Bu süreç Fatih Sultan Mehmet ile baþlar, II.Bayezid ve Yavuz Sultan Selim ile devam eder ve Kanuni Sultan Süleyman ile son bulur. Yani Piri Reis, Fatih Sultan Mehmet döneminde Piri Reis amcasý Kemal Reis ile birlikte fiziksel olarak vardýr. Ayrýca her tarihi olay o dönemin koþullarýna göre deðerlendirilmelidir. 1492 yýlýnda Kristof Kolomb’un ‘PÝNTA’ adlý gemisinde Amerika’nýn Keþfi’ne iliþkin Piri Reis’in Amcasý Kemal Reis’in istihbarat subayý Rodrigo De Triana’nýn izini görmeniz mümkündür. Yani ‘Yeni Kýtadan’ Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman’ýn bilgileri vardýr. Hatta Piri Reis’in 1513 yýlýnda çizdiði ünlü Amerika Haritasý üzerinde de her þey þifreli olarak yazmaktadýr. Amerika’yý ilk keþfeden Ýspanyol asýllý Osmanlý istihbarat subayý Rodrigo De Triana’dýr.Kitab-ý Bahriye’nin ilk sayfasýnda Kanuni’nin izi!
Ayrýca 1525 yýlýnda yine Piri Reis tarafýndan kaleme alýnan Kitab-ý Bahriye’nin ilk sayfasý Kanuni Sultan Süleyman’a ithaf edilmiþtir. ‘… Özellikle, güneþ gibi parýldayan ve ay ýþýðý gibi ýþýldayan, Arap ve Acem Sultanlarý’nýn sultaný ve Allah’ýn yeryüzündeki gölgesi olan Sultan Bayezid (II.) Han’ýn oðlu, Sultan Selim (I.) Han’ýn oðlu Sultan Süleyman (Kanuni) Han ki, Yüce Allah özellikle kendisinden inayetini esirgemesin. Devletini güçlendirsin. Ona zaferler versin, dünyanýn yýkýlacaðý kýyamet gününe kadar oðullarýna ömür ve kuvvetler bahþeylesin. Amin’
(’Kitab-I Bahriye, Cilt-1, Sayfa:37-39)

Piri Reis, kaleme aldýðý bu önemli kaynak kitabý Padiþah Kanuni Sultan Süleyman’a hediye etmiþtir. Ve Kanuni tarafýndan ödüllendirilmiþtir. Kanuni, Piri Reis’in bilimadamý kimliðine her zaman deðer vermiþtir. Eðer mesele Piri Reis’in idamý ise bu konu o dönemin koþullarýna göre yorumlanmalýdýr. Çünkü Piri Reis’in son seferi Hürmüz’de ne yazýk ki Basra Beylerbeyi Kubad Paþa ve Mýsýr Valisi Mehmet Paþa’nýn iftiralarý sonucunda idam fermaný hazýrlatýlmýþtýr. Sayýn Þengör þunu unutmasýn, eðer Kanuni Sultan Süleyman’ýn elinde bir cep telefonu olsaydý Piri Reis’i mutlaka arayýp gerçekleri ondan öðrenirdi. Ancak Piri Reis, daha Ýstanbul’a varamadan Mýsýr’da idam edilmiþtir.”
 
 
Metin Soylu'nun hangi kitabýný daha baþarýlý buluyorsunuz?
Hepsi
Afet Okulu
Bedeli Çanakkale'de Kanla Ödenecektir
Piri Reis Haritasý'nýn Þifresi
  
 
 

 

ANA SAYFA YAZAR HAKKINDA K�TAPLAR ELE�T�R� CEVAP KONFERANSLAR AFET OKULU R�PORTAJLAR �LET���M
Siteden yararlan�rken gizlilik ilkelerini okuman�z� tavsiye ederiz.
� 2024 T�m haklar� sakl�d�r.
�zinsiz ve kaynak g�sterilemeden yay�nlanamaz.


�izginet & Mehmet CAN