Anasayfa  | �leti�im Metin Soylu Facebook Metin Soylu Twitter

 

 
YAZAR HAKKINDA K�TAPLAR ELE�T�R� CEVAP KONFERANSLAR AFET OKULU R�PORTAJLAR BASIN ODASI
 
   Bedeli Çanakkale'de Kanla Ödenecektir tüm seçkin kitapevlerinde!      Piri Reis Haritasý'nýn Þifresi ÇIKTI!     
 

Araþtýrmacý Yazar Metin Soylu, restorasyonu tamamlanarak açýlýþý gerçekleþen Kilitbahir Kalesi için önemli bir gerçeði dile getirdi.
“Piri Reis Haritasý’nýn Þifresi” adlý kitabýn yazarý Soylu “Kilitbahir Kalesi, Piri Reis’in çalýþma ofisidir. Her yýl 9 Mart – 7
Nisan arasýnda Kilitbahir Kalesi’nden gökyüzüne lazerle Piri Reis’in haritasý yansýtýlmalýdýr. Çünkü bu önerim, tüm dünyaya bir mesaj niteliði taþýyacaktýr.” dedi.

“DENÝZ KÝLÝDÝNÝ GÖKYÜZÜNE YANSITALIM”Çanakkale Boðazý'nýn güvenliði için 1462-1463 yýllarýnda Fatih Sultan Mehmet tarafýndan yaptýrýlan Avrupa Yakasý'ndaki üç yapraklý yonca þeklindeki Kilitbahir Kalesi, 7 yýl süren restorasyon çalýþmalarýnýn ardýndan 'yaþayan müze' haline getirililirken “Piri Reis Haritasý’nýn Þifresi” adlý kitabýn yazarý Metin Soylu’dan çok konuþulacak bir teklif geldi. Soylu; “Kilitbahir Kalesi, Piri Reis’in çalýþma ofisidir. Kitab-ý Bahriye adlý eserini bu kalelerde yazmýþtýr. Daha da önemlisi Piri Reis, 1513 yýlýnda çizdiði meþhur dünya haritasýný Kilitbahir Kalesi’nde 9 Mart – 7 Nisan 1513 tarihleri arasýnda çizdiðini söylüyor. Bundan dolayý Dünya denizcilik tarihinin sembol isimlerinden Türk Denizcisi Piri Reis, deniz kilidi olarak kabul edilen ünlü haritasý bugün halen konuþulmaya ve tartýþýlmaya devam etmektedir. Ýþte bu yüzden, her yýl 9 Mart – 7 Nisan arasýnda Kilitbahir Kalesi’nden gökyüzüne lazerle Piri Reis’in haritasý yansýtýlmalýdýr. Çünkü bu önerim, dünyaya bir mesaj niteliði taþýyacaktýr. ” dedi.
 
 
Metin Soylu'nun hangi kitabýný daha baþarýlý buluyorsunuz?
Hepsi
Afet Okulu
Bedeli Çanakkale'de Kanla Ödenecektir
Piri Reis Haritasý'nýn Þifresi
  
 
 

 

ANA SAYFA YAZAR HAKKINDA K�TAPLAR ELE�T�R� CEVAP KONFERANSLAR AFET OKULU R�PORTAJLAR �LET���M
Siteden yararlan�rken gizlilik ilkelerini okuman�z� tavsiye ederiz.
� 2024 T�m haklar� sakl�d�r.
�zinsiz ve kaynak g�sterilemeden yay�nlanamaz.


�izginet & Mehmet CAN