Anasayfa  | �leti�im Metin Soylu Facebook Metin Soylu Twitter

 

 
YAZAR HAKKINDA K�TAPLAR ELE�T�R� CEVAP KONFERANSLAR AFET OKULU R�PORTAJLAR BASIN ODASI
 
   Bedeli Çanakkale'de Kanla Ödenecektir tüm seçkin kitapevlerinde!      Piri Reis Haritasý'nýn Þifresi ÇIKTI!     
 Piri Reis ile çarpýþan Hürmüz Kalesi kumandaný Alvaro de Noronha’nýn kral III. João’ya yazdýðý 31 Ekim 1552 tarihli mektubu okuyunca sosyal medyada olay oldu…

500 yýllýk “rüþvet” iddiasý asýlsýz çýktý!

Gazeteci-yazar Metin Soylu dün akþam CÝNE5 ekranlarýnda ‘Zaman Yolcusu’ adlý programa konuk oldu. Soylu, programda 500 yýl önce Piri Reis’in, son seferi olan Hürmüz Kuþatmasý esnasýnda Portekizlilerden rüþvet aldýðý ve bu yüzden Kanuni Sultan Süleyman’ýn emri ile boynu vurdurulduðu olayýn tamamen bir iftira olduðunu söyledi. Piri Reis Haritasý’nýn Þifresi adlý kitabýn yazarý Metin Soylu, Piri Reis ile çarpýþan Hürmüz Kalesi kumandaný Alvaro de Noronha’nýn kral III. João’ya yazdýðý 31 Ekim 1552 tarihli mektubu yayýnlayarak tüm ezberleri bozdu.
 
Ýþte Soylu’nun sosyal medyada da olay yaratan o sözleri…
“80 yaþlarýnda Hint Kaptan-ý Deryalýðý’na getirilmiþ Piri Reis’in, ‘Portekizlilerden Rüþvet Aldýðý’ suçlamasýyla padiþah Kanuni Sultan Süleyman’ýn Basra Beylerbeyi Kubad Paþa ve Mýsýr Beylerbeyi Mehmet Paþa’nýn asýlsýz beyanlarýna kulak asarak infaz vermesi, tarihe kara bir leke olarak geçmiþtir. Maalesef bu iftiraya yerli ve yabancý pek çok tarihçimiz de halen destek vermektedir. Osmanlý Paþasý Piri Reis’e atýlan bu iftira ‘bir gerçekmiþ gibi!’ bugün dahi okullardaki müfredatlarýmýzda da okutulmaktadýr.

Portekiz arþivlerinden elime geçen bu mektup tarihi bir belgedir. Piri Reis ile çarpýþan Hürmüz kalesi kumandaný Alvaro de Noronha’nýn kral III. João’ya yazdýðý 31 Ekim 1552 tarihli mektupta olayýn aslý þöyle yazýlmýþtýr;
“Hiç kuþku yok ki, Türkler kuþatmaya baþladýklarý gibi devam etselerdi, surlarý tamamen yýkabilirlerdi. Sonunda onlarý öyle zor durumlara soktuk ve öyle tehlikelerle karþý karþýya býraktýk ki kaybetmeleri kaçýnýlmaz oldu. Bu sebepten ve (Türkler) buraya gelirken bir Kalyonun Bab’ül Mendeb Boðazý’ndan geçerken batmasýndan ötürü levazým, barut ve harp malzemesinde sýkýntýya düþtüler ve kuþatmayý kaldýrmaya mecbur oldular. Pîrî Reis’in Hürmüz kuþatmasýný kaldýrmasýnýn baþlýca sebebi kaleyi günlerce top ateþine tutmasýna raðmen bir sonuç alamamasýdýr. Hürmüz kalesinin duvarlarýnýn sýkýþtýrýlmýþ topraktan yapýlmasý sebebiyle taþ güllelerin duvarlara gömülerek çarpma tesiri meydana getiremediðini, bilakis surlarý saðlamlaþtýrdýðýný, Türklerin surlarda gedikler açmada baþarýlý olamadýklarýndan kuþatmayý kaldýrmaya mecbur kalmýþtýr.”

Söz konusu mektuptan anlaþýlmaktadýr ki; Piri Reis, Portekizlilerden asla rüþvet almamýþtýr. Eðer böyle bir þey olsaydý Hürmüz Kalesi kumandaný Alvaro de Noronha’nýn kral III. João’ya yazdýðý bu mektupta da yazardý. Padiþah Kanuni Sultan Süleyman, Piri Reis’in kýymetini bilemedi ama biz Türk Milleti olarak Osmanlý Paþasý Piri Reis’in saygýn itibarýnýn yeniden kazandýrýlmasý için gereken adýmlarý atmalýyýz.”
 
 
Metin Soylu'nun hangi kitabýný daha baþarýlý buluyorsunuz?
Hepsi
Afet Okulu
Bedeli Çanakkale'de Kanla Ödenecektir
Piri Reis Haritasý'nýn Þifresi
  
 
 

 

ANA SAYFA YAZAR HAKKINDA K�TAPLAR ELE�T�R� CEVAP KONFERANSLAR AFET OKULU R�PORTAJLAR �LET���M
Siteden yararlan�rken gizlilik ilkelerini okuman�z� tavsiye ederiz.
� 2024 T�m haklar� sakl�d�r.
�zinsiz ve kaynak g�sterilemeden yay�nlanamaz.


�izginet & Mehmet CAN