Anasayfa  | �leti�im Metin Soylu Facebook Metin Soylu Twitter

 

 
YAZAR HAKKINDA K�TAPLAR ELE�T�R� CEVAP KONFERANSLAR AFET OKULU R�PORTAJLAR BASIN ODASI
 
   Bedeli Çanakkale'de Kanla Ödenecektir tüm seçkin kitapevlerinde!      Piri Reis Haritasý'nýn Þifresi ÇIKTI!     
 

Þanlý Zaferin Yüzüncü Yýlýnda Ecdada Tarihi Ayýp!


Çanakkale Harbinde, cepheye silah ve cephane taþýyan kamyonlarýn lastiði tükendiði için komutanlarý tarafýndan lastik almakla görevlendirilen; ancak ödenek olmadýðý için Yahudi tüccara “Bedeli Çanakkale’de kanla ödenecektir” þeklindeki yazýyla para hazýrlayan Yüzbaþý Mehmet Muzaffer’in kendi kanýyla yazdýðý tarihi zarfýn Genelkurmay envanterinde kaybolduðu ortaya çýktý.

Çanakkale, topraklarý binlerce þehidin kanýyla sulanmýþ bir büyük destanýn yazýldýðý yer olarak gözüküyor. Bu büyük zaferin üzerinden 100 yýl geçerken, Mehmetçiðin dillere destan kahramanlýðý dünya tarihine “Çanakkale geçilmez” yazdý. O sayýsýz kahramanlardan biri olan Mehmet Muzaffer’in hikayesi ise, henüz daha Galatasaray Lisesi’nde öðrenciyken 1914 yýlýnda gönüllü olarak Çanakkale Savaþýna katýlmasýyla baþladý. 17 yaþýnda memleket sevdasýyla cepheden cepheye koþan Asteðmen Mehmet Muzaffer, Osmanlý Devleti’nin ödeneði kalmadýðý için Yahudi tüccara verdiði sahte paranýn üzerinde yazan “Bedeli Çanakkale’de kanla ödenecektir” yazýsýyla savaþýn sembol isimlerinden biri haline geldi.

CEPHEYE ELÝ BOÞ DÖNMEK ÝSTEMEDÝ
Günümüzde hakkýnda çeþitli kitaplar yazýlan, hatta reklamlara konu olan Asteðmen Mehmet Muzaffer, savaþýn en kanlý zamanlarýnda cepheye asker ve silah taþýyan kamyonlarýn eskiyen lastiklerinin yerine yenilerinin alýnmasý için komutanlarý tarafýndan görevlendirilerek Ýstanbul’a gönderilir. Savaþýn þartlarýndan dolayý Harbiye Nazýrlýðý’ndan para alamayan genç Asteðmen, Karaköy’deki Yahudi tüccardan da olumsuz yanýt alýnca, cepheye boþ dönmemek için bir gecede çini mürekkebiyle zamanýn 100 lirasýna benzer bir banknot yaparak lastikleri alýp cepheye döner. Yahudi tüccar ise ilk baþta paranýn sahte olduðunu anlamazken, parayý Osmanlý bankasýna götürdüðünde gerçeði anlar. Tüccar, paranýn üzerinde fark edilmeyecek boyutta yazan “Bedeli Çanakkale’de kanla ödenecektir” yazýsýyla þaþkýna döner. Mehmet Muzaffer’in bu davranýþý tarihe mal olurken, yaptýðý kahramanlýklar dilden dile konuþulur.

BOÐAZINDAN DAMLAYAN KANLA ZARFA NE YAZDI?
Genç yaþýnda cepheden cepheye koþan ve baþarýlarýyla Yüzbaþý rütbesine ulaþan Mehmet Muzaffer, iki yýl sonra Irak Cephesinde Kut’ül Ammare savaþýnda Ýngilizlere karþý savaþýr. Savaþ sýrasýnda boðazýndan vurulan Yüzbaþý Mehmet Muzaffer, boðazýndan akan kanla zarfa kanýyla ‘Kýble ne tarafta?’, ‘Bölük intikamýmý alsýn’ ve ‘Kelime-i Þehadet’ yazdýktan sonra 9 Nisan 1916 da þehitlik mertebesine eriþir. Yüzbaþý Mehmet’in kanýyla yazdýðý zarfý cephede alan 6. Ordu Komutaný Halil Paþa, zarfýn askeri müzeye götürülmesi emrini verir.

GENELKURMAY, ZARFIN KAYBOLDUÐUNU BÝR DÝLEKÇEYLE FARK ETTÝ

Mehmet Muzaffer’in kahramanlýk hikayesi hakkýnda bir kitap yazan ve çekilen fotoðrafý “Bedeli Çanakkale’de Kanla Ödenecektir” adýný verdiði kitabýnda yayýmlayan yazar Metin Soylu, kanlý zarfýn peþine düþtü. Zarfýn nerede olduðunu merak eden Soylu, Genelkurmay’a bir dilekçe yazarak konu hakkýnda bilgi istedi. Aradan geçen zamanla Genelkurmay ise, Soylu’ya 13 Eylül 2011 tarihinde bir cevap yazarak tarihi zarfýn kaybolduðu yanýtýný verdi. Genelkurmay, Metin Soylu’nun tarihi mirasý merak etmesi ve kaybolduðunun ortaya çýkarmasýyla, belgenin peþine düþerek bir araþtýrma baþlattý.

ECDAT YADÝGARI TARÝHÝ MÝRAS BULUNAMIYOR
Genelkurmay Baþkanlýðý’nýn 4 yýldýr baþlattýðý inceleme herhangi bir sonuç vermedi. Araþtýrmalarý sonucu kanlý zarfýn kaybolduðunu öðrenen Metin Soylu ise, þanlý zaferin yüzüncü yýlýnda tarihi mirasýn bulunmamasý nedeniyle Genelkurmay’a tepki gösterdi.  Soylu, kanlý zarfýn o dönemde Genelkurmay envanterine kayýt altýna alýndýðýný ifade ederek þöyle konuþtu: “Kanlý zarfýn akýbetini araþtýrýrken, kanlý zarfýn Genelkurmay Baþkanlýðýnda herhangi bir askeri müzede olmadýðýný fark ettim. 6. Ordu Komutaný Halil Paþa, kanlý zarfýn askeri müzeye götürüldüðünü söylüyor. Bunun yaný sýra Halil Paþa’nýn yaveri Yüzbaþý Selahattin menkýbesinde þöyle ifade ediyor; ‘Bu olaydan bir buçuk yýl sonra ordu komutaný Halil Paþa’ya yaver olmuþtum. Grup kumandanlýðý olayý bir emirle orduya bildirmiþ ve bu kanlý zarfý baþkumandanlýða bildirmiþti. Baþkumandanlýk bu kanlý zarfýn fotokopisini ve kumandanlýk emrinin suretini bütün askeri okullara bir kahramanlýk levhasý olarak daðýtmýþtýr. Kanlý zarfýn aslý þimdi askeri müzededir’ diyor. Muhtemelen bu kanlý zarfýn 1940 yýlýna kadar akibeti korunuyor; ama sonrasýnda taþýnýrken mi kayboldu veya farklý bir sebeple mi kayboldu bunu bilemiyoruz.”
   
ÝHA / HAKAN GÖZALAN-CENK ÝÞVER


 
 
Metin Soylu'nun hangi kitabýný daha baþarýlý buluyorsunuz?
Hepsi
Afet Okulu
Bedeli Çanakkale'de Kanla Ödenecektir
Piri Reis Haritasý'nýn Þifresi
  
 
 

 

ANA SAYFA YAZAR HAKKINDA K�TAPLAR ELE�T�R� CEVAP KONFERANSLAR AFET OKULU R�PORTAJLAR �LET���M
Siteden yararlan�rken gizlilik ilkelerini okuman�z� tavsiye ederiz.
� 2024 T�m haklar� sakl�d�r.
�zinsiz ve kaynak g�sterilemeden yay�nlanamaz.


�izginet & Mehmet CAN