Anasayfa  | �leti�im Metin Soylu Facebook Metin Soylu Twitter

 

 
YAZAR HAKKINDA K�TAPLAR ELE�T�R� CEVAP KONFERANSLAR AFET OKULU R�PORTAJLAR BASIN ODASI
 
   Bedeli Çanakkale'de Kanla Ödenecektir tüm seçkin kitapevlerinde!      Piri Reis Haritasý'nýn Þifresi ÇIKTI!     
   Yazar Hakkýnda
 

METÝN SOYLU KÝMDÝR?

Gazeteci-Yazar Metin Soylu, 1981 yýlýnda Ýstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü Türk Denizcisi Piri Reis'in hayatý ve haritasýna yönelik araþtýrmalar yaptý. Bu araþtýrmalarýný daha fazla geliþtirebilmek ve destek alabilmek için Milli Eðitim Bakanlýðý'na sundu. Lise'den mezun olur olmaz dönemin Milli Eðitim Bakaný Hikmet Uluðbay tarafýndan kendisine maddi imkânlar verilerek "Piri Reis Projesi" adý altýnda Milli Eðitim Bakanlýðý Eðitim Teknolojileri Genel Müdürlüðü'nde araþtýrma imkâný saðlandý.

Metin Soylu kendisine verilen bu imkanlar sayesinde yaklaþýk yedi yýl Piri Reis'in hayatý ve eserleri üzerine incelemelerde bulundu.                             

Dünya'da ilk kez Piri Reis'in parçalanmýþ olan haritasýný tamamlayan genç araþtýrmacý, bu sonuçlarý ilk olarak Orta Doðu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) 10 Aðustos 1999 tarihinde vermiþ olduðu konferans ile birlikte kamuoyuyla paylaþtý. Projesini, 14 Ekim 1999 tarihinde Dýþiþleri Bakanlýðý aracýlýðýyla NASA Uzay Araþtýrmalarý Merkezi'ne gönderdi. Türk Amirali Piri Reis'in hayatý ve haritasý ile ilgili çalýþmalarýný bir kitapta toplamaya karar veren araþtýrmacý Soylu,  "Piri Reis Haritasý'nýn Þifresi" adlý kitabýyla okuyucularýnýn karþýsýna çýktý.

PÝRÝ REÝS HARÝTASI'NIN ÞÝFRESÝ / KONFERANSLAR
—1999 Orta Doðu Teknik Üniversitesi -Ankara
—1999 Gazi Üniversitesi-Ankara
—2000 Kocaeli Üniversitesi -Kocaeli
—2001 Dumlupýnar Üniversitesi-Kütahya
—2005 Yýldýz Teknik Üniversitesi-Ýstanbul
—2010 Sanko Koleji - Gaziantep
—2011 Ýnebolu Kültür Merkezi - Kastamonu
—2012 Kastamonu Üniversitesi - Kastamonu
—2015 Türk Amerikan Üniversiteliler Derneði - Ýstanbul
—2015 Baðcýlar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi - Ýstanbul

17 Aðustos 1999 Marmara Depremi sonrasýnda Türk halkýnýn doðal afetler üzerine daha fazla ilgi duymasý ve özellikle üniversite öðrencilerinin Afet Gönüllüsü birer birey olarak toplumda daha etkin rol oynamasý için Afet Okulu Projesi’ni kaleme alan Soylu, bu konudaki düþüncelerini “Afet Okulu” adlý kitabýnda topladý. Türkiye'nin En Büyük Gönüllü Hareketi sloganý ile www.afetokulu.com adlý web sitesini kurarak kamu yararýna yönelik çalýþmalar baþlattý. Araþtýrmacý Yazar Metin Soylu'nun son eseri Belgelere Dayalý Gerçek Bir Kahramanlýk Öyküsü olan "Bedeli Çanakkale'de Kanla Ödenecektir" adlý kitaptýr. 


Gazeteci-Yazar Metin Soylu, bugüne kadar Ankara, Sakarya ve Ýstanbul'da çeþitli yerel gazetelerde, dergilerde muhabir ve yazý iþleri müdürü ayrýca yayýncýlýk sektöründe de Genel Yayýn Yönetmeni olarak görev yapmýþtýr.  

Metin Soylu, yeni kitap projeleri üzerine çalýþmalarýna devam ediyor...

 
 
Metin Soylu'nun hangi kitabýný daha baþarýlý buluyorsunuz?
Hepsi
Afet Okulu
Bedeli Çanakkale'de Kanla Ödenecektir
Piri Reis Haritasý'nýn Þifresi
  
 
 

 

ANA SAYFA YAZAR HAKKINDA K�TAPLAR ELE�T�R� CEVAP KONFERANSLAR AFET OKULU R�PORTAJLAR �LET���M
Siteden yararlan�rken gizlilik ilkelerini okuman�z� tavsiye ederiz.
� 2024 T�m haklar� sakl�d�r.
�zinsiz ve kaynak g�sterilemeden yay�nlanamaz.


�izginet & Mehmet CAN