Anasayfa  | �leti�im Metin Soylu Facebook Metin Soylu Twitter

 

 
YAZAR HAKKINDA K�TAPLAR ELE�T�R� CEVAP KONFERANSLAR AFET OKULU R�PORTAJLAR BASIN ODASI
 
   Bedeli Çanakkale'de Kanla Ödenecektir tüm seçkin kitapevlerinde!      Piri Reis Haritasý'nýn Þifresi ÇIKTI!     
   Piri Reis Haritasý'nýn Þifresi


 
 

  >>PÝRÝ REÝS HARÝTASI'NIN ÞÝFRESÝ
29x41 cm Piri Reis Haritasý Hediye!
Türk ve dünya denizcilik tarihinin sembol isimlerinden Piri Reis'in, ardýnda býraktýðý sýr perdesi aralanýyor. Piri Reis Haritasý üzerine yapýlan yedi senelik çalýþmalarýn ürünü olan bu kitapta, tüm dünyanýn bildiði bir haritadan yola çýkýlarak bilim çevrelerini bile þaþkýnlýða düþüren gerçeklere ulaþýlýyor. Metin Soylu'nun yýllar önce bir hobi olarak baþlayan Piri Reis Haritasý incelemeleri, Türkiye'de Millî Eðitim ve Dýþiþleri Bakanlýðý'na, oradan da Amerikan Ulusal Havacýlýk Dairesi NASA'ya kadar ulaþan bir serüvene dönüþüyor. Bu serüvende esas olaylar parçalanmýþ haritanýn Metin Soylu tarafýndan dünyada ilk defa tamamlanmasýyla baþlamýþ, ortaya çýkan sonuçlar yazarý dahi þaþkýna çevirmiþtir.     

Elinizdeki bu kitap, tarihî eserlerin gizlediði þifreleri çözmeye meraklý ve dünyaya alýþýlmýþýn dýþýnda bir gözle bakmayý göze alabilecek okuyucular için ilgi çekici veriler sunuyor. Kitab-ý Bahriye'nin yazarý, ünlü "Dünya Haritasý"nýn çizeri ve birçok denizcilik baþarýsýnýn sahibi Piri Reis, neden Osmanlý Devleti'ne yýllarca baþarýyla hizmet ettikten sonra 80'li yaþlarýnda idam edildi? Piri Reis, haritasýnda dünyanýn merkezi olarak gösterdiði Mýsýr'da ne aradý? Piri Reis, Haritasý’ný nasýl çizdi? Haritasýnýn Süleyman Peygamber ile ilgisi neydi? Piri Reis, kitaplarýnda bahsettiði hazinesini nereye sakladý? Amerika’yý Kristof Kolomb mu keþfetti? Uzman Araþtýrmacý Metin Soylu, yukarýdaki sorularýn, cevaplarýnýn peþine düþüyor. Kitap, Dünya Denizcilik tarihine “Türk” adýný kazýyan Piri Reis’in baþarýlarý, gizemleri, keþifleri ve maceralarla dolu hayatýný merak eden okuyucular için elden düþürülmeyecek bir eser olma niteliðinde... 
 
Metin Soylu'nun hangi kitabýný daha baþarýlý buluyorsunuz?
Hepsi
Afet Okulu
Bedeli Çanakkale'de Kanla Ödenecektir
Piri Reis Haritasý'nýn Þifresi
  
 
 

 

ANA SAYFA YAZAR HAKKINDA K�TAPLAR ELE�T�R� CEVAP KONFERANSLAR AFET OKULU R�PORTAJLAR �LET���M
Siteden yararlan�rken gizlilik ilkelerini okuman�z� tavsiye ederiz.
� 2024 T�m haklar� sakl�d�r.
�zinsiz ve kaynak g�sterilemeden yay�nlanamaz.


�izginet & Mehmet CAN