Anasayfa  | �leti�im Metin Soylu Facebook Metin Soylu Twitter

 

 
YAZAR HAKKINDA K�TAPLAR ELE�T�R� CEVAP KONFERANSLAR AFET OKULU R�PORTAJLAR BASIN ODASI
 
   Bedeli Çanakkale'de Kanla Ödenecektir tüm seçkin kitapevlerinde!      Piri Reis Haritasý'nýn Þifresi ÇIKTI!     
   Timsal Karabekir Ýle Röportaj

Röportaj: Gazeteci Yazar Metin Soylu

BUGÜN OLDUÐU GÝBÝ GEÇMÝÞTE DE ÇEÞÝTLÝ VAATLERLE KANDIRILAN ERMENÝLERDEN ESKÝ BÝR ÝTÝRAF!

“ALDATILDIK PAÞAM”

Cumhuriyetimizin kurucularýndan Kazým Karabekir Paþa’nýn kýzý Timsal Karabekir ile Ermeni yalanlarý üzerine konuþtuk. Ülkemiz üzerine oynanan oyunlarý çeþitli konferanslara katýlýp arþivlerdeki belgeleri göstererek bozmaya çalýþan Timsal Karabekir, “Bir buçuk milyon Ermeni öldüyse biz kiminle anlaþma yaptýk?” diye soruyor.

Erzurum’da bir konakta Mustafa Kemal bir masa baþýnda Rauf Orbay ile oturmakta. Ýçeriye en güvendikleri yaveri giriyor. “Paþam” diyor “Ýstifa ettiðinize göre ben kimden emir alacaðým. Elimdeki dosyalarý kime teslim edeceðim?” Yani bir saat öncesinde “Sen her þeysin” diyen kiþiler, artýk “Ýstifa etmiþsin” demekte. Çok üzgündür Mustafa Kemal… “Gördün mü Rauf?” diyor. O sýrada Cevat Abbas içeriye giriyor. Kazým Karabekir’in bir bölük asker ile gelmekte olduðunu bildiriyor. Mustafa Kemal, Kazým Karabekir’in kendisini tutuklamak üzere geldiðini düþünerek “Her þey buraya kadarmýþ Rauf” diyor. Yani Kazým Karabekir onu tutuklayacak ve Milli Mücadele baþlamadan bitecek.
Kýsa bir süre sonra Kazým Karabekir içeriye giriyor. Sivil olan Mustafa Kemal Paþa’nýn karþýsýnda durup asker selamý veriyor ve “Paþam” diyor, “Dün olduðu gibi bugün de tüm kolordumla emrinizdeyim.” Ýþte o gün o konakta Türkiye’nin talihi deðiþiyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri o gün o konakta atýlýyor. Biz de o günleri anmak için Kazým Karabekir Paþa’nýn kýzý Timsal Karabekir ile konuþtuk. Kendisini yurt içinde ve yurt dýþýnda da çeþitli konferanslara katýlarak Türkler üzerinde oynanan oyunlarý bozmaya adamýþ Timsal Hanýmefendi ile Ermeni Soykýrýmý iddialarý üzerine özel bir röportaj gerçekleþtirdim.-Ermeni soykýrýmý iddialarý tarihsel bir gerçekliðe dayanýyor mu?
Timsal Karabekir:
Ermeniler yýllar yýlý Osmanlý’nýn en deðer verdiði vatandaþ gruplarýndan biri olmuþtur. Birdenbire Osmanlý delirdi; çýldýrdý ve Ermenileri soykýrýma mý tabi tuttu? Ermenilerden bir kýsmý Rus taarruzunda onlarýn tarafýna geçti. Kendi vatanýndaki kendi vatandaþýný zulümle öldürmeye baþladý. Bunun üzerine de Osmanlý Devleti, Ermenileri vatanýn baþka bir bölgesine götürme kararý aldý. Buna “Zorunlu Göç” deniyor. Osmanlý Arþivleri herkese açýktýr, bakýlabilir. Osmanlý Arþivleri diyor ki, her Ermeni kafilesine bir doktor, her hamile kadýna da süt verilmiþtir. Hatta, zorunlu göç döneminde Ermenilere sahip çýkmadýðý gerekçesiyle Boðazlayan Kaymakamý Kemal Bey idam edilmiþtir. Düþünün artýk Ermenilere gösterilen önem ortadadýr. Sonradan tabii ki Kemal Bey’e haksýzlýk yapýldýðý ortaya çýksa da itibarý geri iade ediliyor ama giden can bir daha geri gelmiyor…


“Ferik Kazým Karabekir Paþa “Yetimler Babasý Kahraman Kazým Karabekir Paþa Hazretleri Trabzon Ermeni Yetimleri tarafýndan 9 Eylül 1338 (1922)”

-Babanýz Kazým Karabekir’in askerliðinin yaný sýra insani vasýflarýyla da biliniyor. Çocuklar için yaptýklarýný anlatýr mýsýnýz?
Timsal Karabekir:
Doðu’da Ermenilerce katledilmiþ Türk þehitlerinin evlatlarýna baba olmuþtur. 6 bin yetimi sahiplendiði gibi bir de ileride sorun çýkmasýn, “Biz kimin çocuðuyuz?” demesinler diye þecerelerini bile çýkartmýþtýr. Çocuklarý yeteneklerine göre de çeþitli sýnýflara ayýrýp “Sen matbaacý, sen terzi olursun” diyor. Terziliði öðrenen çocuklar, askerlerimize kaput dikmeye baþlamýþ; matbaacýlýk öðrenenler de Sarýkamýþ’ta “Varlýk” adlý 15 günde bir yayýnlanan bir gazete çýkarmýþlar. Bu arada ortada kalan Ermeni çocuklarýný da Trabzon’daki Amerikan Ermeni Yetimhanesi’ne gönderiyor. Yani onlarý Türk çocuklarýyla bir araya koymuyor ki dinleri ve dilleriyle Ermeni gibi yetiþsinler. Ýþte bu Türk’e yakýþan bir davranýþtýr.
-Peki, Ermenilerin kendi vatandaþlarýna ihanetin sebebi neydi?
 Timsal Karabekir:
Babam Kazým Karabekir ile Ermeni baþ delegesi arasýndaki þu diyaloðu size anlatayým. Kazým Karabekir, Kars Antlaþmasý’ný imzalarken Ermeni baþ delegesine soruyor: “Küçücük boyunla koca Osmanlý’ya nasýl karþý geldin? Ermeni delegesinin cevabý aynen þu: “Aldatýldýk Paþam!... Emperyalist güçler bizlere çeþitli vaatlerde bulundular. Bundan böyle Sevr Anlaþmasý’ndaki haksýz iddialarýmýzý geri çekiyorum ve antlaþmayý imzalýyorum.” Ýþte emperyalist o güçler bugün de olduðu gibi o zaman da birtakým vaatlerde bulunuyorlar. Þu an Fransa ya da Ýsviçre’de “Ermeni Soykýrýmý Olmadý” demek suç kabul ediliyor. Yani Avrupa devletleri Ermenileri yine maþa olarak kullanmaya devam ediyorlar. Onlar da haksýz iddialarýný “Ya tutarsa” zihniyetiyle sürdürmeye devam ediyorlar. Babam anýlarýnda “Evlatlarýma býraktýðým en kutsal emanet Kars Kalesi’ne çekilen o þanlý bayraktýr” diyor.

-Babanýz “Allah hiçbir göze benim gördüklerimi göstermesin” demiþ. Bu söz hangi olayla ilgili söylenmiþtir?
Timsal Karabekir:
Bu sözü Erzurum’a gittiði gün söylemiþ. Aynen þöyle demiþ: “Ýnsanlarýn diþlerini görecek kadar yakýnýndaydým… Bizleri gülerek karþýlýyorlar. Fakat orada garip bir durum seziyorum. Daha da yaklaþtýðým zaman hiç kimse kýmýldamýyor. Biraz daha yaklaþtýðýmda gördüm ki hepsi diri diri birer kazýða oturtulmuþlar. “Allah benim gördüklerimi baþka hiçbir göze göstermesin” Ýþte bu söz Ermenilerin, Türklere yapmýþ olduklarý soykýrýmýn sonucunda babam Kazým Karabekir tarafýndan söylenmiþtir.
Bakýnýz Ermeniler, Osmanlý himayesinde yüzyýllarca yaþamýþlardýr. Dillerine ve dinlerine hiçbir þekilde müdahale edilmemiþtir. Bir hoþgörü çerçevesinde yaklaþýlmýþtýr. Osmanlý döneminde de en rahat yaþantýlarýný icra etmiþlerdir. Ermeniler ancak ne yazýk ki Ruslarla gizli bir iþbirliði yaparak Osmanlý’yý arkadan hançerlemiþtir. Ýhanet etmiþtir. Osmanlý bunun üzerine Ermenileri zorunlu göçe tabi tutmak mecburiyetinde kalmýþtýr. Osmanlý arþivlerimizde bu konu detaylý anlatýlýr. Her þeye raðmen Osmanlý, Ermenileri zorunlu göçe tabi tutmasýna raðmen her kafileye doktor ve hemþire tahsis etmiþtir. Yetmemiþ babalýk yapmýþtýr. Ermeni çocuklara süt bile daðýttýðýný resmi olarak kayýtlarýmýzda görmemiz mümkündür. Yani demek ki bugün bizler Ermenilere Hemþire ile Doktor ya da Süt ile Soykýrým yapmýþýz.
Ermenilerin, Türklere yaptýðý soykýrým o kadar iðrenç noktalara varýyor ki Türk kadýnýnýn elindeki bebekler alýnýyor ve kesildikten sonra akþam “Et yemeði!” diye Türk kadýnlarýna zorla yedirilmeye çalýþýlýyor. Öldürülen Türklerin bedenlerinde bile ölü olmalarýna raðmen iþkenceler devam etmiþtir.
ÝÞTE TARÝHÝ VESÝKALAR!
“3’NCÜ ORDU KOMUTANLIÐI’NA
Ermeni çetelerinin Erzincan ve civarýnda yaptýklarý mezalimi ve 20’nci asrýn ‘Medeni’liði ile baðdaþmayan kan dökücülüklerine, Aþkale’den Erzurum’a kaçarken daha fecilerini ekleyerek, Ekbertos’un mezalimini bile aratmýþlardýr. Merdivenköy’de 45, Aþkale’de 17, Tilkitepesi’nin 2km güneyinde haritada ismi yazýlý olmayan Cinis Köyü’nde 600 küsür nüfustan, 13’ü hariç olmak üzere geri kalanlarýnýn yakýlmak, süngülenmek ve hamile kadýnlarýn karýnlarý yarýlarak bebeklerin kucaklarýna verilmek suretiyle þehit edildiklerini arz ederim.”
2 Þubat 1918 / 1’nci Kafkas Kolordusu Komutaný / Albay Kazým Karabekir

(Kaynak= Arþiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918, Genelkurmay ATESE Baþkanlýðý Yayýnlarý, Ankara 2005 C:11, Sayfa:147)

“3’NCÜ ORDU KOMUTANLIÐI’NA (ALACA 100)
Kolordu Karargahýnýn Alaca’ya geliþinde, Ermenilerin elinden kaçarak kurtulabilen 48 kiþiden baþka, iki odaya doldurularak öldürmeye teþebbüs ettikleri Müslüman halktan 278’ini þehit ve 42’sini çoðunluðu aðýr yaralý olmak üzere, yaralý buldum. Yaralýlarýn tedavi ve istirahatlarýna çalýþýlmaktadýr. 278 þehit içinde, ýrzlarýna tecavüz edildikten sonra ciðerleri duvarlara asýlmýþ genç kýzlar, karýnlarý deþilmiþ hamile kadýnlar, beyinleri süngülenmiþ veya vücutlarýna benzin dökülerek yakýlmýþ çocuk ve erkeklerin oluþturduðu pek hazin bir manzara vardýr. 2’nci Kolordudan gelirken Arapgir ve Eðin’de 3-4 bin Ermeni’nin kýsmen Müslüman olma perdesi arkasýnda büyük bir hürriyet ve tam bir eþitlikte mutlu bir hayat geçirmekte olduklarýný hatýrlayýnca, gördüðüm bu iki þaþýlacak durum arasýndaki zýtlýktan doðan üzüntü ve kederimi size bu zavallý þehitlerin baþucundan arz etmeyi vicdani bir sýzýyla hissettiðimi arz ederim. “ 
10 Mart 1918 Harekat 397
1’nci Kafkas Kolordusu Komutaný / Albay Kazým Karabekir

(Kaynak= Arþiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918, Genelkurmay ATESE Baþkanlýðý Yayýnlarý, Ankara 2005 C:11, Sayfa:225)-Ermenilerin ortaya attýðý rakamlarla ilgili ne diyeceksiniz?
Timsal Karabekir:
Türklerle Ermeniler arasýndaki bu duruma üzülen her iki taraftan da pek çok aydýn insanýmýz var. Bazý Türk aydýnlarý da bir buçuk milyon Ermeni’nin katledildiðinden bahsediyor. Ancak büyük bir matematik hatasý da yapýlmýþ oluyor. Tehcir öncesi Ermeni Nazýrý’nýn yaptýðý nüfus sayýmýnda Osmanlý’da yaþayan Ermeni sayýsý bir milyon 275 bin kiþi olarak hesaplanmýþtýr. Eðer hepsi öldürüldüyse anlaþmalar kiminle yapýldý?

-Kazým Karabekir Paþa Müzesi’ndeki sizin için en önemli oda hangisi?
Timsal Karabekir:
Aslýnda her yer… Ama babamýn silah odasý benim için çok daha özel bir konumdadýr. Çünkü Kurtuluþ Savaþý’na ait eþyalar halen orada duruyor. 
 
Metin Soylu'nun hangi kitabýný daha baþarýlý buluyorsunuz?
Hepsi
Afet Okulu
Bedeli Çanakkale'de Kanla Ödenecektir
Piri Reis Haritasý'nýn Þifresi
  
 
 

 

ANA SAYFA YAZAR HAKKINDA K�TAPLAR ELE�T�R� CEVAP KONFERANSLAR AFET OKULU R�PORTAJLAR �LET���M
Siteden yararlan�rken gizlilik ilkelerini okuman�z� tavsiye ederiz.
� 2024 T�m haklar� sakl�d�r.
�zinsiz ve kaynak g�sterilemeden yay�nlanamaz.


�izginet & Mehmet CAN