Anasayfa  | �leti�im Metin Soylu Facebook Metin Soylu Twitter

 

 
YAZAR HAKKINDA K�TAPLAR ELE�T�R� CEVAP KONFERANSLAR AFET OKULU R�PORTAJLAR BASIN ODASI
 
   Bedeli Çanakkale'de Kanla Ödenecektir tüm seçkin kitapevlerinde!      Piri Reis Haritasý'nýn Þifresi ÇIKTI!     
   Alev Ýnan Ýle Röportaj

Röportaj: Gazeteci Yazar Metin Soylu

 “ÞÝFACI SERÜVENÝM, GÖRDÜÐÜM BÝR RÜYA ÝLE BAÞLADI…”

Çocukluðundan itibaren Ýspanya’da yaþamýný sürdüren daha sonrasýnda ise üniversite hayatýný Orta Doðu Teknik Üniversitesi’nde tamamlayarak yurt dýþýnda “Ýletiþim” üzerine master yapan Alev Ýnan, bu dalda kendisini yetiþtirdi. Daha önce kaleme aldýðý “Sandýðýmdaki Tanrýlar” ve “Anne Iþýklarý Açýk Býrak” adlý iki öykü kitabý ve “Mucize” adýnda romanýn da yazarý olan Ýnan, Türkiye’de az sayýdaki kadýn fantastik roman yazarlarýndan birisi olarak kabul ediliyor. Alev Ýnan ile özel hayatý ve kendi mitolojisini yarattýðý sürükleyici yeni fantastik romaný “ÞÝFACI” üzerine konuþtuk. Tüm seçkin kitapevlerinin raflarýnda yerini alan “Þifacý” adlý kitabýna iliþkin çok özel sýrlarýný paylaþan yazar Ýnan “Rüyamda bir þifacýydým, iyi etme gücünün sonsuz olasýlýklarýna sahiptim ama baþka bir dünyada, eski bir dünyada…” diyor.

-Fantastik edebiyata yönelmenizde en büyük etken nedir?
Alev Ýnan:
Çocukluðumu yurtdýþýnda geçirdim ve katý Ýngiliz disipliniyle öðrenim gördüðüm okulun bir vazgeçilmesi vardý ki o da Çarþamba öðleden sonralarý ‘Kitap Zamaný’ diye adlandýrdýklarý bir araydý. Öðretmenimizin teatral bir havayla okuduðu ve ‘My Preciousssssss’ ( Kýymetlimissss..) diye fýsýldadýðý o aný hiç unutmam; fantastik romanla tanýþmam ilk ‘The Hobbit:’le oldu. Daha sonralarý Yunan, Mýsýr ve Nordik mitolojiden örneklerle bezenen o Çarþambalar çocukluðumdan itibaren yaþadýðým dünyanýn ruhuma birkaç dikiþ az geldiðini, gerek çevrem, gerek bedenimin ruhuma görünmez bir pranga oluþturduðunu fark ettim. Zaten içe dönük bir çocuktum ve fantastik edebiyatýn bana sunduðu en önemli þey gerçek diye algýladýðým yaþantýmdaki eksiklikleri, hayal kýrýklýklarýný ve tekdüzeliði beynimin sýnýr tanýmazlýðýyla tamamlayýp onarabilmemdi. O andan itibaren kahramanlýklar, canavarlar, ruhlar, cadýlar, warloklar ve daha niceleriyle dolu hikâyeler yazmaya baþladým. Her hikâyeyle birey olarak biraz daha özgürleþtim. Her cadý, canavar içimdeki kötüyü, her peri içimdeki merhameti, her mitolojik kahraman içimdeki cesur’u sakýnmadan, korkusuzca çýkarmama vesile oldu. Bilinenin aksine fantastik edebiyat bireyin iyi ya da kötü tüm katmanlarýný rahatça açabildiði eþsiz alanlardan biridir, her ne kadar siyah ve beyaz gözükse de fantastik edebiyat yazarýn veya okurun çözümleyemediklerini en basit yolda aydýnlýða kavuþturur.

-Kitabýnýz hangi noktalarda diðer benzer fantastik romanlardan ayrýþýyor?
Alev Ýnan:
ÞÝFACI fantastik romanýn neredeyse tüm özelliklerini barýndýrýyor olmasýna raðmen bazý noktalarda ayrýlýyor. Çoðu fantastik romanlarýnýn aksine, kitaptaki tüm kahramanlar, gerek kendi içlerindeki çekiþmeler, gerek birbirleriyle olan iliþkileri ve gerek tarihleri ve kavimsel tabiatlarýnýn günümüz yaþantýsýnýn içinde yarattýðý karmaþadan dolayý derinlikli karakterlerdir. Çoðu fantastik romanda görülen siyah-beyaz, salt iyi ya da kötü karakterlere yer vermeden sadece büyülü ve mistik olay kurgusuyla deðil, karakterlerin karmaþýk yapýlarýyla da okuyucunun dünyasýnda empati ya da özdeþleþmeye açýk zengin bir alan yaratmaya çalýþtým. Bunun yaný sýra fantastik romanýn olmazsa olmazlarýndan sihirli yetenekler, büyüler ve olaðanüstü güçleri cömertçe kullanarak kolaycýlýða kaçmak istemedim her yeteneði belli kurallar ve koþullar doðrultusunda þekillendirdim ki okuyucuyu fantastik bir gerçeklik duygusundan yoksun býrakmayayým. Kadim Dünya’nýn da bir matematiði var. Ama þu da bir gerçek ki kitapta fantastiðe öz ne ararsanýz var; aksiyon sahneleri, dünya dýþý yaratýklarý, mistik, büyülü bir atmosfer, doðaüstü güçler.

“Þanslý insanlarý sevmem”

-ÞÝFACI adlý eserinizi ne kadar süre içerisinde ve nasýl bir ruh haliyle kaleme aldýnýz?
Alev Ýnan:
ÞÝFACI serüvenim gördüðüm bir rüyayla baþladý, senaryosu, atmosferi ve karakterleri oturmuþ, rüyalarýn aksine mantýðý ve olay örgüsü mevcut, saðlam bir hikâyeyi barýndýran o ender düþlerden biri, rüyamda bir þifacýydým, iyi etme gücünün sonsuz olasýlýklarýna sahiptim ama baþka bir dünyada, eski bir dünyada… Meltem’e (kardeþi gazeteci, yazar Meltem Ýnan) anlattým, o koca gözleri fal taþý gibi açýldý ve her zamanki çözümcü ve pratik halleriyle “Alev hemen yazýyorsun!” dedi. Bu kitapta onun emeði çoktur.

-ÞÝFACI’da “Þans” temasýný aðýrlýklý bir þekilde iþlemiþsiniz, Neden?
Alev Ýnan:
Ben Þansa çok inanýrým ve bildim bileli þanslý insanlarý sevmem. Bence Þans emeðin, inancýn, aklýn ve zekânýn baþ düþmanýdýr. Hepsini bertaraf edip, vasatýn müttefiki olmaya karar verdiði an yapabileceðiniz hiçbir þey kalmaz, oturur seyredersiniz; ruhsal ataletin kaynaðýdýr þans ve adalet kavramýný allak bullak eden tek unsurdur. Daha önce söylediðim gibi çözümleyemediklerimden yazarak kurtuluyorum, sanýrým Þifacý’da bu konunun üzerine giderek Þans kavramýyla ilgili tüm hesaplaþmalarýmý tamamladým ya da öyle sanýyorum ama yine de þanslý insanlarý sevmem. Týpký kitabýmda olduðu gibi riskli bir karar almadan evvel kendi kendime sorarým “Bugün ne kadar þanslýsýn Alev” diye… Kendime güvenemediðim konu þansýmdýr, kompleksimdir, ‘Þansýný kendin yaratýrsýn’ sözüne de hiç itibar etmem; Þans sebepsiz ve baðýmsýzca iþini görür, her ne kadar Yeni Çað kiþisel geliþim kakofonisi aksini iddia etse de inanýn bana oralarda bir yerde ne yaptýðýný bilmeyen, sarhoþ bir mevcudiyet Þans.


-Kitabýnýz zengin bir mitolojiye ev sahipliði yapýyor ve bir de Kadim Dünya’ya özgün bir dil yaratmýþsýnýz, yazýtlar, bilmeceler, þarkýlar, ninniler, büyüler…
Alev Ýnan:
Doðru, kitapta zengin bir mitolojik yapý yaratmaya çalýþtým. Kadim Dünya’nýn her dört kavmine ait efsaneleri, mitleri, tarihi geçmiþleri, gelenekleri, dine ve yasama bakýþ açýlarý ayrýntýlý bir þekilde sunulduðundan, okuyucuda “Acaba ben hangi kavimden olurdum?” sorusunu uyandýracak bir gerçeklik yaratýyor. Ama en çok üzerinde durduðum nokta Kadim Dünyalýlarý bahþedilmiþ büyülü yetenekleri, kiþisel ve kültürel özellikleriyle günümüz dünyasýna nasýl asimile olduklarý, insanoðullarýna nasýl uyum saðladýklarý ya da saðlayamadýklarý, çarpýk yenidünya yapýlanmasýný ele alarak gözler önüne sermekti. Kadim Dünya’nýn antik diline gelince, o öylesine oldu, kavimlerin kültürel geçmiþini biraz daha pekiþtirmek istedim ama tercümeleri var, merak etmeyin.

-ÞÝFACI fantastik bir roman, peki hiç mi konusu itibariyle bir gerçeklik payý yok mu? Alev Ýnan: Kitap baþtan aþaðý yaþadýðýmýz dünyanýn gerek tarihsel, politik, toplumsal gerçeklerinden esinlendiði gibi yer yer benim gerçeklerimden de ipuçlarý taþýyor. ÞÝFACI hayatýn her katmanýna ve evrene dair kendi kendime sorduðum ve çözümleyemediðim tüm sorulara bir cevap arama niteliðinde aslýnda, ama dolaylý, fantastik bir yoldan, baþta olmak üzere de bireysel bir meseleme eðiliyorum; Þansla ilgili alýp veremediðim nedir?

“Ben bu kitabýn 109’uncu sayfasýndayým”

-Bu fantastik roman gerçek olsaydý. Siz bu kitabýn hangi sayfasýnda olmak isterdiniz?
Alev Ýnan:
Ben bu kitabýn 109’uncu sayfasýnýn son paragrafýnda olmak isterdim.

-Kitabýn bir baþka özelliði daha dikkatimi çekti ve eminim fantastik edebiyat okurunun da ilgisini çekecektir; zamanýmýzda fazlasýyla tüketilmiþ vampirizm, falcýlýk, medyumluk ve þifacýlýðýn kökenine ve gerçekliðine yeni bir yorum getirmiþsiniz…
Alev Ýnan:
Evet, örneðin Drakula ve vampir gibi kavramlarýn aslýnda insanoðlu tarafýndan ne kadar çarpýtýldýðýný, esasýnýn kavimlerden birine dayandýðý ‘gerçekliðini’ savunmakla kalmayýp, modern dünyanýn mitlerine bambaþka bir yorum getirmeyi amaçladým böylece. Aslýnda eskiyip yýpratýlan bazý mitleri sil baþtan yeni bir soluk kazandýrmak istedim. Drakula’nýn ayaklar altýna alýnmasýndan rahatsýzým.

-Biraz modern insandan da rahatsýzsýnýz galiba, kitabýnýzda onlardan insanoðlu diye bahsediyorsunuz ve Kadim Dünyalýlarý o kategorinin dýþýnda býrakýyorsunuz.
Alev Ýnan:
Kadim Dünyalýlardan ‘varlýk’ diye söz ediyorum böylece diðer varlýklardan ayýrmýyorum (hayvan, aðaç vs). Burada az çok insanoðlunun (ki Kadim Dünyalýlardan çok sonra yaratýlmýþlar) büyüklük illüzyonuna atýfta bulunuyorum, yarattýðý bu illüzyonla doðayla arasýna koyduðu mesafeye, kendini tüm evrenden ayrýþtýrdýðý ve tüm olan bitenin kendiyle ilgili olduðu yanýlgýsýnýn altýný çiziyorum. Ýnsanoðlunun bu dayanaksýz kibrine raðmen bireysel arayýþýnda ne kadar zavallý duruma düþtüðünü aslýnda arada derede kalmaktan baþka hiçbir yol kat edemediðine deðiniyorum, bu yüzden de modern zamanlarda Kadim Dünyalýlarýn maþalarý olmaktan öteye gidemiyorlar.

-O zaman biz de ÞÝFACI’nýn kadim dünyasýndan günümüze kadar uzanan dört kavimle tanýþalým:
>Fortuniler (Þanslýlar):
Yýldýzlarýn tek sahibi Fortuniler modern zamanlarýn astrologlarý, medyumlarýdýrlar… Ýnsanoðullarý ise maþalarý…  Yeteneklerini sapkýn bir ideal uðruna kullanýp Þans’ýn peþine düþmüþlerdir… Þans'ýn mekâný yýldýzlarýn iþaret ettiði yerdedir ve Fortuni onu bulup çýkarmýþtýr.  Þimdi tek ihtiyaçlarý Despera’nýn sýrrýný çözmektir…

>Mortagular (Susuzlar): Fortuniler’in soykýrýmýndan kurtulan, atalarýnýn öcüyle tutuþan huzursuz ruhlar… Fortuniler’in ezeli düþmanlarý…  Karanlýk yetileri ve kanlý alýþkanlýklarýna modern cað insanýný alet eden ve kendi yararýna kullanan Susuzlar… Dünyanýn sunduðu tüm nimetlerine aç ve susuz...

>Kuradorlar (Þifacýlar): Kadim Dünya’nýn þifacýlarý, yenidünyanýn hekimleri… Tüm kavimler arasýnda en inançlý, tutucu, kuralcý yapýya sahip varlýk sever ýrk. Tarihleri boyunca tarafsýz kalmayý seçtiler… Ama kadim zamanda iþlenmiþ korkunç bir suça göz yummanýn kefaretini ödeme vakti gelmiþtir artýk…

>Arbolalar (Aðaç Adamlar): Topraktan dünyaya gelmiþ Aðaç Adamlar’dýr onlar… Fortuniler’in ‘yabani’ diye hor gördükleri basit varlýklardýr. Diðer kavimler ve doða ana arasýndaki köprüdürler… Doðanýn dilinden anlar, doðanýn dilinden konuþurlar. Yenidünyaya uyum saðlayamamýþ þehir dýþýndaki hayatlarýný tercih etmiþlerdir… Yaklaþan felaketten onlar da kaçamayacaklardýr...
-Kitabýnýzda ÞÝFACI’nýn kadim dünyasýndan günümüze kadar uzanan dört kavimle okuyucularý buluþturdunuz. Peki, siz kendinizi hangi kavimden hissediyorsunuz?
Alev Ýnan:
Her kavim aslýnda deðiþik dönemlere ait deðiþik dünya kültürleri, tarihleri ve zaman zaman sosyal yapýlarýndan etkilenmiþtir. Örneðin Þifacýlar’da (Kuradorlar) Osmanlý’dan çok þey bulabilirsiniz, Kadim Dünya’daki meskenleri Bursa’daki tarihi Cumalýkýzýk evlerinden esinlenilmiþtir.

Kendimi hangi kavimden hissettiðime gelince ondan önce kesin bildiðim bir þey var o da babamýn Arbolalar yani Aðaç Adamlar kavminden geldiðidir, insanoðullarýndan deðildi o, doða adamýydý. Karmaþýk olmayan, düz, hayvanlarla insanlarla olduðundan daha iyi iletiþim kuran dýþarýdaki adamdý; Gunan’dý o. Bana gelince Þifacýlar’dan olsaydým hanemde yaþadýðým iki büyük kaybý yaþamazdým ama ne yazýk ki insanoðullarýndaným; bütün zaaflarým, yanýlgýlarým ve çaresizliðimle.

-ÞÝFACI yalnýzca Türkiye'de mi okunacak? Avrupa'da farklý dillere çevrilmesi konusunda bir çalýþmanýz olacak mý? Veya teklif geldiðinde deðerlendirecek misiniz?
Alev Ýnan:
Bu konuyu aklýma soktuðunuz için teþekkür ederim… Þifacý görseli zengin bir kitap..

-Peki, fantastik roman yazarý olarak hayatýn anlamý size göre gerçeklerle yüzleþmek mi yoksa hayallere dalýp orada mý yaþamak?
Alev Ýnan:
Eskiden olsa gerçeklerle yüzleþmek derdim, o zaman daðlarý devirecek cesarete sahiptim, gerçeklerle yüzleþecek kadar gücüm olduðu varsayýmý ve kibri vardý üstümde, þimdi ise týpký Vanilla Sky filminde olduðu gibi beni ideal bir hayal dünyasýnýn içinde uyutun ve hiç uyandýrmayýn, ama ‘Teknik Desteði’ saðlam olsun. Filmi seyredenler anlar….

-Yalnýz kalmayý sever misiniz? En çok neden?
Alev Ýnan:
Hayal kurmak, kitabýmý günlük yaþamýn müdahalesi olmadan rahatça yazabilmek için; saatlere baðlý kalmadan, hesap vermeden; hesap verecek yaþý geçtim artýk.

-Hayata bakýþ açýnýz nasýl? Bardaðýn dolu tarafýndan mý bakmak iþinize geliyor yoksa boþ tarafýndan mý? Neden?
Alev Ýnan:
Boþ tarafýndan. Hayal kýrýklýðýna uðrama olasýlýðýný azaltýyor. Bir de bardaðýn masa kenarýnda kayýp içindekilerle birlikte yere düþüp kýrýlma olasýlýðý da var (gülümsüyor) en azýndan o tarafýndan bakmýyorum.

“Kartal olmayý isterdim”

-Sosyal yaþamýnýzda neler yaparsýnýz?
Alev Ýnan:
En baþta spor, zorlu dönemlerimin üstesinden ne okuyarak ne yazarak ne de entelektüel olarak adlandýrýlabilecek baþka bir uðraþla gelebildim, ter içinde kaldýðým günlük spor sayesinde kendime geldim, özellikle açýk havada koþuyla karýþýk yürüme, pilates ve yüzmeyle. Sinemaya fazlasýyla düþkünüm, tiyatroya çok gitmem, kitap okurum ama sanýldýðý kadar çok deðil. Beni müzik besler, en sevdiðim uðraþým gerek gitarým gerek baþka bir enstrüman eþliðinde þarký söylemek. Bir dahaki sefere dünyaya gelseydim þarkýcý olurdum; piyano eþliðinde solo…

-Hayatýnýzýn büyük bir bölümü yurt dýþýnda geçti. Yurt dýþýnda mý yoksa Türkiye’de mi yaþamak zor? Neden?
Alev Ýnan:
Bunlarý düþünmüyorum artýk, orada ya da burada yitirdiklerimiz ayný deðil mi?

-Dünyaya Ýnsan olarak gelmeseydiniz. Tanrý’dan bir hayvan mý yoksa bitki olarak mý gelmeyi isterdiniz?
Alev Ýnan:
Kartal olmayý isterdim, tepeden, uzaktan, acýmasýz, maðrur, her zaman uçup kaçabilme olasýlýðýyla…

-Yeni kitap projeleriniz olacak mý?
Alev Ýnan:
Ben hiçbir kitabýmý gündeme veya baþka etkenlere göre projelendirmediðimden, konular, hikâyeler anlýk beliriverirler, o saniye ne yapýyorsam býrakýr yazmaya baþlarým, ÞÝFACI’dan sonra o aný henüz yaþayabilmiþ deðilim.

 
 
Metin Soylu'nun hangi kitabýný daha baþarýlý buluyorsunuz?
Hepsi
Afet Okulu
Bedeli Çanakkale'de Kanla Ödenecektir
Piri Reis Haritasý'nýn Þifresi
  
 
 

 

ANA SAYFA YAZAR HAKKINDA K�TAPLAR ELE�T�R� CEVAP KONFERANSLAR AFET OKULU R�PORTAJLAR �LET���M
Siteden yararlan�rken gizlilik ilkelerini okuman�z� tavsiye ederiz.
� 2024 T�m haklar� sakl�d�r.
�zinsiz ve kaynak g�sterilemeden yay�nlanamaz.


�izginet & Mehmet CAN