Anasayfa  | �leti�im Metin Soylu Facebook Metin Soylu Twitter

 

 
YAZAR HAKKINDA K�TAPLAR ELE�T�R� CEVAP KONFERANSLAR AFET OKULU R�PORTAJLAR BASIN ODASI
 
   Bedeli Çanakkale'de Kanla Ödenecektir tüm seçkin kitapevlerinde!      Piri Reis Haritasý'nýn Þifresi ÇIKTI!     
   Öykü&Berk Ýle Röportaj

Röportaj: Gazeteci Yazar Metin Soylu

AKLIMIZI VE RUHUMUZU ORTAYA KOYDUK,
KALBÝMÝZDEN GEÇENLERÝ YAZDIK...

“Boyalý Direk” Dediler, Kýsmetleri Açýldý

“Evlerinin önü boyalý direk” performanslarýyla bir anda Türkiye’nin ilgi odaðý haline gelen ikiz kardeþler Öykü ve Berk ile konuþtum. Çocukluk yýllarýndan Ýspanya macerasýna, birden milyonlara ulaþmanýn verdiði þaþkýnlýktan “Kýsmet”e kadar her þeylerini ilk kez bana anlattýlar…
Ýster flamenco ister arabesk diyelim, ister roman havasý ister türkü diyelim, bu müzik bu topraklarýn müziði… Ýkiz kardeþler Öykü ve Berk Gürman’ýn ayný duygularý ayný anda hissederek yaptýklarý müziðin büyüsü kýsa zamanda pek çok kiþiyi etkisi altýna aldý. Youtube’de “Evlerinin önü boyalý direk” performanslarýyla bir anda 8 milyon kiþiye ulaþan kardeþler, geçtiðimiz Aralýk ayýnda da “Kýsmet” adlý müthiþ bir albümle karþýmýza çýktý. Türk müziðindeki hüznü, Ýspanyol ezgilerinin ateþi ile yakan Öykü ve Berk, ilk kliplerini de çýkýþ parçalarýna çekti. Youtube’deki ilk görüntülerin samimiyetini ve doðallýðýný bozmamak adýna klipte de ilk performanslarýnýn görüntüleri kullanýldý. Türkiye’nin önemli gitar virtüözlerinden Cem Köksal’ýn çektiði video büyük beðeni topladý. Kardeþler sýra dýþý vokallerin ve vurmalý sazlarýn ön planda olduðu albümün ikinci klibini ise “Leyla” parçasýna çekecek. Ýki kardeþle albümleri, müzikleri ve hayatlarý üzerine konuþtum…

-Albümün ismi neden Kýsmet?
Berk:
Biz bu albümde standartlarýn çok ötesine geçtik. Kendi standartlarýmýzýn deðil, müzik piyasasýnýn ötesine geçtik. Herhangi bir temanýn adýný vermek, albümü tam anlamýyla ifade etmeyecekti. Bir parçalýk bir albüm yapmadýk. Albüme adýný verdiðimiz parça o albümü en çok anlatan parça olmalýydý. Ama bizim için on parça da ayný deðeri taþýyordu. O yüzden “Kýsmet” dedik.

Öykü: “Kýsmet” Türk Dil Kurumu’nda “Allah’ýn olmasýný istediði, uygun gördüðü” diye geçiyor.

-Türkiye’deki müzik piyasasýný nasýl deðerlendiriyorsunuz?
Öykü:
Bir yandan inandýðýmýz yoldan giderken, diðer yandan hedeflediklerinize dayanmak zorundasýnýz. Sanat o kadar basit deðil. Þiirsel boyutu olmalý. Olayýn teorik kýsmýna girmeye hiç gerek yok ama müzikte müziði yapan unsurlarý kullanamazsak müzikten bahsetmek imkânsýz olur bana göre.Berk:
Herkesin emeðine saygý duyuyorum ama müzik piyasasýnda yanlýþ olduðunu düþündüðüm birtakým yerlere gidildi. Bunu deðiþtirmek tabi ki insanlara doðruyu iyiyi sunarak olacaktýr. Çünkü kuru eleþtiri yapmak bir iþe yaramaz. Bir þeyleri eleþtirmek için önce ortaya bir þey koymak gerekiyor.

-Biz “Evlerinin önü boyalý direk” parçasýný ilk Ýbrahim Tatlýses’ten dinledik. Kendisi sizlerle olumlu ya da olumsuz herhangi bir irtibat kurdu mu?
Berk:
Herhangi bir diyalog yaþamadýk. Fakat þöyle bir durum var; insanlar Güneydoðu’da yapýlan bir müziði mutlaka Ýbrahim Tatlýses ile özdeþleþtiriyor. Çünkü o büyük bir sanatçý ve büyük bir yetenektir. Ama insanýn sanatçý olmasý sadece güzel bir sese sahip olmasý anlamýna gelmiyor. Bu benim kiþisel görüþüm. Hiç güzel bir sese sahip olmayabilir ama sanatçý olabilir.

-Peki, albüm özel bir mesaj da içeriyor mu?
Öykü:
Müzik içinde metafiziði ve bilimi barýndýran bir þey bana göre… Evet, biz birtakým kurallara uyarak müzik yapýyoruz, ritmi var, olmazsa olmaz durumlarý var. Ýyi bir müzik ise o her yerde dinlenir, evrenseldir. Hatta müziðin sözle birleþtirilmesi var olan müziði biraz deforme de etmiþtir. Yani yeni bir þey yapýyorsak bir mesaj da vermesi gerekiyor. Yaþadýðý coðrafyaya, zamana uyum göstermemiz önemlidir. Bizim de o insanlardan biri olduðumuzu ve etrafta olup bitenlere kayýtsýz kalmadýðýmýzý göstermemiz gerekiyor. Bu üstü kapalý kapalý milliyetçilik yapmak deðil ama bazý þeyleri deðiþtirebilmek de gereklidir.“Aramýzda 10 Dakika Var”

 -Ýkiz kardeþler olarak hanginiz daha büyük?
Öykü:
Berk benden 10 dakika büyük. Kütüðümüz Trabzon’da ama Ýstanbul doðumluyuz. Ben ruh olarak kendimi Ýspanyol Çingenesi gibi hissediyorum. Mesela vokal olarak Kibariye’yi çok seviyorum. Ýspanya’ya gittiðim, þarký söylediðim zaman da bizim Türk olduðumuza hiçbir zaman inanmadýlar. Ben Ýspanyolca da biliyorum. Mesela sokaklarda yürüyorsunuz, ayný Kasýmpaþa ya da Sulukule gibi… Tabii ki buradaki Çingenelerle oradaki Çingeneler bir deðil. Ben Çingene ruhluyum derken de kesinlikle Çingeneleri küçümsemiyorum, tam tersine önlerinde eðiliyorum, saygý duyuyorum. Çünkü çok yaratýcýlar, çok yetenekliler, çok güzeller. Müzikleri de acýnýn bir ifadesi gibi, adeta acýdan doðuyor. 

-Okul hayatýnýza gelecek olursak…
Öykü:
Ýlkokulda beraber okuduk. Ben ilkokuldan sonra konservatuara gitmeye karar verdim ve Kadýköy Devlet Konservatuarý’na yazýlmak istedim fakat annem ve babam beni göndermedi. Bir kolejde eðitimime devam etmemi istediler. Annem Ankara Konservatuarý’ndaydý, sesimin güzelliði genlerimden geliyor yani. Ben bunu doðru bir þekilde eðittiðim sürece iyi þarkýlar söylemeye devam edeceðim. Daha sonra ortaokulda Ýstek Acýbadem’de okudum. Ýyi ki de orada okumuþum diyorum. Çünkü okul konserlerinde yer alma fýrsatý yakalamýþ oldum. Lisede keman ve þan dersleri aldým. Konservatuara hazýrlanýrken sürekli piyano ile iç içeydik. Sizin anlayacaðýnýz müzik yapacaðýmýz belliydi.

-Ailenizin sanata olan bakýþ açýsý nasýl?
Öykü:
Ailemiz bizlere doktor olun, mühendis olun bir taraftan da hobi olarak müzik yapýn hiç demedi. Ama Türkiye’de müzik yapmanýn zor olduðunu da söylediler. Ailemiz bizlere her zaman “Ne olursanýz olun biz sizin arkanýzdayýz!” dediler. Berk, Bilgi Üniversitesi’ne gitti. Orada ses mühendisliði bölümünü okudu ve daha sonra da Ýspanya’ya gitti. Ben ise ÝTÜ Türk Müziði Konservatuarý’ný tercih ettim.

-Nasýl bir öðrenciydiniz?
Öykü:
Bütün hocalarýma minnettarým… Herkes üniversite hayatýnda rahattýr ama ben hocamý görünce önümü ilikleyip, bacak bacak üstüne atýyorsam hemen indirip ‘Sabah þerifleriniz hayrolsun, kahvenizi nasýl alýrsýnýz’ diyen bir öðrenciydim. Ve böyle olmaktan da gurur duyuyorum. Çünkü benim yaþýtlarým hiç böyle deðildi. Kimse ne yaptýðýný bilmezdi, ortalýkta öyle dolaþýrlardý.“Flamenco Bizim Yaþam Tarzýmýz”

-Ya okuldan sonra?
Öykü:
Okul bittikten sonra herkes gibi bende büyük bir boþluða düþtüm. Arkadaþlarýmýzla bazý mekânlarda yabancý þarký repertuarlarýyla sahne aldýk. Daha sonra da Yeditepe Üniversitesi’nde yüksek lisansa baþladým. Bu müzik öðretmenliði ile ilgiliydi. Ama esas hedefimiz albüm projemizi hayata geçirmekti. Berk o ara vatani görevi olan askerliðini yapmak için gitti. Ben de o dönemde yüksek lisansýmý bitirdim. Belli bir olgunluk düzeyine de gelmiþ olduk, eþ dost bizi dinlesin diye… Ondan sonra bir baktýk ki Youtube’deki videomuz milyonlara ulaþmýþ, çok þaþýrdýk ve dedik ki ne kadar doðru bir þey yapmýþýz.  Senelerdir ben þarký sözü yazýyorum, Berk beste yapýyor. Bazý insanlar müzikle zorla ilgileniyor, bazýlarý ise müziði býraksa da müzik onu kesinlikle býrakmýyor.

-Sizin Ýspanya’ya gitmenizde Çiðdem Borucu’nun etkisi oldu mu?
Öykü:
Açýkçasý ben bir çýkýþ kapýsý arýyordum. Çünkü Erkan Uður bana ‘Býrakýrsan bu iþ olmuyor, üstüne gitmek ve devam etmek gerekiyor’ demiþti. Okul arkadaþlarým aranjör falan olmak istiyordu. Ben ise her boþ zamanýmda yalnýzca gitar çalýyordum. Bir gün Çiðdem Hoca bana dedi ki ‘Senin baþka bir yerde olman gerekiyor. Çünkü baþka bir enerjin var.’ Ondan sonra Ýspanya’ya gitmeye karar verdim.


-Flamenco ne demek?
Berk:
Flamenco kelime kökü olarak ‘Fellah-mengu’dan geliyor. Sümer dilinde Fellah esmer, mengu ise ölümsüz ve tanrý anlamlarýna geliyor.

-Grubunuza baþka birilerini de dâhil etmeyi düþünüyor musunuz?
Berk:
Bu, Öykü ve Berk Projesidir. Yani Öykü ve Berk’e üçüncü bir isim katýlamaz.

-Sesinizin Yýldýz Tilbe’ye benzetilmesi konusunda neler söylemek istersiniz?
Öykü:
Yýldýz Tilbe’ye beni benzetebilirler ama bir þarkýyý dinleyerek böyle yorumlar yapmamalarý gerekiyor. Çünkü ben her þarkýda farklý tonlarda sesimi icra ediyorum. ‘Evlerinin önü boyalý direk’te belki ayný ses sýnýrlarýna çýktýðýmýz için insanlar sesimi Yýldýz Tilbe’ye benzetmiþ olabilir.

-Peki, müzik dýþýnda ilgilendiðiniz bir þey var mý?
Berk:
Benim tarihe acayip bir ilgim var. Müzikle uðraþmasaydým herhalde tarih profesörü olabilirdim. Tarihi isimlerden mesela Yavuz Sultan Selim’i çok tutarým. O padiþahlýðýnýn yaný sýra muhteþem bir de müzik adamýydý. Çünkü makamý ve kendisine ait eserleri var.

-Yurt dýþýna açýlmayý düþünüyor musunuz?
Berk:
Tabi ki, Türkiye’yi temsil etmek adýna yurt dýþýnda da baþarýlar saðlamak için daha fazla çalýþmamýz gerekiyor. Ýngilizce okuyup taklit yaparak deðil ama…

“Albüme Ruhumuzu Koyduk”

-Albümün içine ne koydunuz?
Öykü:
Mevlana þöyle der: “Ben dostlarýmý aklýmla ya da kalbimle sevmem, çünkü akýl unutur, kalp durur, ben ruhumla severim.” Aklýmýzý koyduk, kalbimizden geçenleri yazdýk. Ýþin metafizik boyutu var, oraya ruhunuzu koyduðunuz zaman o altýna dönüþüyor. O yüzden biz albümümüzün içine ruhumuzu koyduk.

Berk: Flamencoda acýyla mutluluk yan yanadýr. Müziðe bakarsýn eðlencelidir ama sözleri acý. Þimdi üzüleyim mi sevineyim mi? Ne yapayým? Ama flamenco iþte budur…ÖYKÜ&BERK KARDEÞLER KÝMDÝR?

Öykü ve Berk, Paco de Lucia dinleyen bir babanýn Türk Sanat Müziði icra eden bir annenin ikiz çocuklarý olarak 4 Aðustos 1982 tarihinde dünyaya geldiler. Ailede müzik her zaman vardý. Ama teorik olarak müzik eðitimleri Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nde baþladý. Pera’da okuduklarý yýllarda, Öykü keman ve þan dersleri aldý. Okul konserlerinde aktif olarak yer aldý. Bu sayede AKM ve Cemal Reþit Rey sahnelerinde konserler verme þansý da buldu. Yaklaþýk yedi yýl, Iþýl ve Manuel Reina’nýn da içinde olduðu Flamenco Alaturka grubuyla MKM, AKM ve CKM’de konserler verdi. Flamenco dansçýsý Marco De Ana ile Þiþli Kültür Merkezi’nde, CKM’de de Nükhet Duru ile ayný sahneyi paylaþtý.

Berk ise gitar bölümünde okudu. 10 yaþýnda Ilgaz Benekay ile flamenco gitara baþladý. Melih Gürel, Muzaffer Çorlu ve Kemal Belevi’den klasik gitar dersi aldý. Ýkiz kardeþlerin yollarý bir süreliðine üniversite tahsillerinden dolayý ayrýldý. Öykü Ýstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarý Þan Bölümü’ne girdi. Alaaddin Yavaþça ile repertuar, Erol Uras ile þan ve Faris Akarsu ile müzikal çalýþtý. Berk, Bilgi Üniversitesi’nde ses mühendisliði eðitimine baþladý. Amacý kendi müziðini kendisinin kaydedebilmesiydi. Öykü&Berk Kardeþler konservatuar eðitimlerinin yaný sýra, Ýspanya ve Türkiye’de ‘World’ müzik alanýnda önemli pek çok sanatçýyla çalýþtý. Ünlü Ýspanyol sanatçýlar Duquende, Potito, Montse Cortes, La Tana ve Miguel Poveda bu müzisyenlerden bazýlarý…

 
 
Metin Soylu'nun hangi kitabýný daha baþarýlý buluyorsunuz?
Hepsi
Afet Okulu
Bedeli Çanakkale'de Kanla Ödenecektir
Piri Reis Haritasý'nýn Þifresi
  
 
 

 

ANA SAYFA YAZAR HAKKINDA K�TAPLAR ELE�T�R� CEVAP KONFERANSLAR AFET OKULU R�PORTAJLAR �LET���M
Siteden yararlan�rken gizlilik ilkelerini okuman�z� tavsiye ederiz.
� 2024 T�m haklar� sakl�d�r.
�zinsiz ve kaynak g�sterilemeden yay�nlanamaz.


�izginet & Mehmet CAN