Anasayfa  | �leti�im Metin Soylu Facebook Metin Soylu Twitter

 

 
YAZAR HAKKINDA K�TAPLAR ELE�T�R� CEVAP KONFERANSLAR AFET OKULU R�PORTAJLAR BASIN ODASI
 
   Bedeli Çanakkale'de Kanla Ödenecektir tüm seçkin kitapevlerinde!      Piri Reis Haritasý'nýn Þifresi ÇIKTI!     
   Doðan Can Gündoðdu Ýle Röportaj

Röportaj: Gazeteci Yazar Metin Soylu 

ÜNLÜ GENÇ KREATÝF YÖNETMEN GÜNDOÐDU;
Masal Ýçinde Masal” Yaratýyor…

Daha 8 yaþýndayken, ilk kez eline kamerasýný alarak film çekmeye baþlayan ve sonrasýnda hayallerinin peþinden koþmaya karar veren genç kreatif yönetmen Doðan Can Gündoðdu’ya mikrofon uzattým. Bahçeþehir Üniversitesi’nde Dijital Video Teknikleri dersi için daha vizyona girmemiþ Batman’ýn yeni sinema filminin jeneriðini hazýrlayarak bunu Youtube’de paylaþan Gündoðdu; “O gün benim hayatýmýn aslýnda bir dönüm noktasýydý. Çünkü paylaþtýðým Batman sinema filminin jeneriði bir gün içerisinde 100 bin kiþi tarafýndan izlendi.  Batman filminin görsel efekt süpervizörü bile bana e-mail ile ulaþarak bana iþ teklifinde bulundu.” diyor. Kýsa zamanda ünü Hollywood’a kadar yayýlan ünlü genç kreatif yönetmen Doðan Can Gündoðdu ile baþarýlarý, hayalleri ve hedefleri üzerine konuþtum.

- Çok genç bir yaþtasýn ama yine de kendinden söz etmeni istiyorum.
Doðan Can Gündoðdu:
Öðretmen bir anne ve babanýn iki çocuðundan en küçüðüyüm. 8 yaþýndayken kamerayý ilk kez elime almýþtým. O yýllarda kendimce kýsa filmler çekmeye baþlayarak, senaryolar yazardým. Hatta bazý arkadaþlarýmý kendi çektiðim filmlerimde dahi oynatýrdým. Tabi liseyi bitirip bir üniversiteye tercih yapma durumuyla karþý karþýya kalýnca, artýk hangi alana yönelmem gerektiðini de düþünmeye baþlamýþtým. Çünkü sayýsal mezunuydum. Girebileceðim bölümler mühendislik aðýrlýklýydý. Ýstesem de “Sinema” bölümünde okuyamayacaktým. Bu yüzden Ýstanbul dýþýnda bir üniversitenin “Endüstri Mühendisliði” bölümünü kazandým. Tam eþyalarýmý toplayýp gidecekken, bazý üniversitelerin özel yetenek sýnavlarýnýn olduðunu öðrendim ve katýlmaya karar verdim. Girdiðim pek çok özel yetenek sýnavlarýnda isim yapmýþ bazý üniversitelerden çeþitli burslar kazandým. Ancak tercihimi Bahçeþehir Üniversitesi’nden yana kullandým. %50’lik burs kazanarak burada Ýletiþim Tasarýmý Bölümü’nde okumaya baþladým.

Aslýnda benim tek arzum, sinemaydý… Ýlk bir kaç yýl okuduðum bölümün bu alandaki tek dersiydi Dijital Video Teknikleri… Üniversite 3. sýnýfta bu dersi aldýðýmda bizden bir “jenerik” tasarlamamýz istenmiþti. Bu bir ödevdi. Jenerik, film baþlarýnda gördüðümüz çoðu zaman insanlarý sýkan yazýlara verilen isimdir. Ama iyi yapýlmýþ bir jenerik, izleyiciyi filme adapte etmeye yarar. Ben de bu ders ödevi olarak, henüz vizyona girmemiþ olan “Batman” filmi için bir jenerik hazýrladým. Bu derste çoðunlukla eski kameramý kullanarak hazýrladýðým jenerik çok beðenildi. O gün benim hayatýmýn da aslýnda bir dönüm noktasýydý.  Çünkü Ýnternete yüklediðimde video paylaþým sitelerinde bir gün içinde 100.000 kiþi tarafýndan izlendiðini þaþkýnlýkla karþýladým. Bu sayý ilerleyen günlerde katlanarak arttý. Ýnanýlmaz derecede tebrik mesajlarý alýyordum.Hatta Batman filminin Oscar ödüllü görsel efekt süpervizörü Paul J. Franklin’den bile e-mail aldým. Kendisi Inception filmiyle en iyi görsel efekt kategorisinde ödül almýþ bir sanatçýdýr. Bana çalýþtýðý firmada yetenekli insanlara her zaman yer olduðunu söyledi. Tabi ki bunun yanýnda bir sürü iþ teklifi de aldým. Yoðun mail trafiðinin ardýndan Oscar ödüllü bir prodüksiyon firmasý ile birlikte bir projede yer aldým. Usama Bin Ladin’in yakalanýþýný anlatan Seal Team Six adlý filme jenerik tasarýmý yaptým. Yani sizin anlayacaðýnýz ilk ticari iþim bir Hollywood filminde çalýþarak baþlamýþtý. 8 yaþýmdan beri kurduðum hayallere artýk somut olarak bir baþlangýç yapmýþtým. Üniversiteden geçtiðimiz yýl mezun oldum. Þu an 22 yaþýnda dijital ajans kurmuþ bir kreatif yönetmenim.

“Batman Jeneriði Benim Miladým Oldu”

- Batman’ýn jeneriðini hangi ortamda hazýrladýn? Sana maliyeti ne oldu? Ne kadar süre içerisinde tamamladýn?
Doðan Can Gündoðdu: Batman aslýnda çocukluðumdan bu yana çizgi romanlarýyla büyüdüðüm bir dedektif hikâyesidir. Jeneriði hazýrlamaya baþlamadan önce filme dair ön araþtýrma yaptým. Film henüz sinemalara çýkmadýðý için set fotoðraflarýný inceledim, fragmanlarýný izledim. Filmin havasýný yansýtacak bir tema seçmem gerekiyordu. Gücü ve karanlýðý temsil etmesi adýna buz konseptini seçtim. Bastýrdýðým dokümanlar ve fotoðraflar ile Batman’ý araþtýran kötü karakteri yansýtmaya çalýþtým. Görüntülerin tamamýný kendi kameramla mutfakta çektim. Tabi mutfak eþyalarýndan da faydalandým. Çeþitli cam eþyalar, býçaklar ve ipler kullandým. Çekimlerin toplam maliyeti yaklaþýk 10 Türk Lirasý oldu. Bunlar da baskýlar için harcadýðým paraydý. Çünkü daha çok elimde bulunan malzemeleri kullanmaya çalýþtým. Ýki gece de çektim ve bir kaç gün içerisinde de montajlayýp yayýna verdim.

- Peki, resimleri canlandýrma fikri?
Doðan Can Gündoðdu:
Hollywood’daki bu iþimden sonra yerli ve yabancý pek çok dizi ve filmde çalýþma fýrsatý buldum. Aralarýnda Behzat Ç, Karadayý, Çanakkale, Ýntikam gibi dizilerde mevcut. BAU ve Enver Yücel hocamýzýn desteðiyle animasyon, görsel efekt, reklam, jenerik, fragman ve poster tasarýmlarý yaptýðým bir görsel sanatlar ajansý kurdum. Ajansýmýn adý “Frametale” Literatürde “Masal Ýçinde Masal” anlamýna geliyor. Ýnternet sitesi
www.frame-tale.com’dur. Bu ajansta sadece bize gelen iþleri deðil kendi ürettiðimiz içeriklere göre de çalýþmalar yapýyorum. Tablolarý canlandýrma fikri de ilk bu zaman aklýma gelmiþti. Yaratýcý iþlerin sosyal medyada anlýk patlamalar yarattýðýný Batman çalýþmasýyla görmüþtüm.

- Osmanlý Tablolarýný canlandýrmak nasýl bir duygu?
Doðan Can Gündoðdu:
O döneme ait çizilmiþ eserlerden baþka görsel bir veri elimizde yok. Benim için önemli olan bu eserleri tahrip etmeden izleyiciyi o döneme götürüp, göz yanýlmasý ile gerçekçi bir dünya yaratarak, üç boyut hissi vererek bunu ses efektleriyle süslemekti.

“Saltanat” Özgün Bir Çalýþmanýn Ürünüdür

- Osmanlý Tablolarýný canlandýrmak ne kadar mesaini aldý?
Doðan Can Gündoðdu:
Animasyon süreci de dâhil 2 haftamý aldý diyebilirim. Daha çok ön araþtýrma sürecim uzun sürdü. O dönemde çizilmiþ eserlere internet üzerinden ulaþmak bir hayli zor. Bazýlarýný sergilerden kendim fotoðrafladým, bazýlarýný eski kitaplardan tarattým. Yüksek kaliteli görselleri Pera Müzesi’nden temin ettim.

- Bu ilginç çalýþmana bir isim verebildin mi?
Doðan Can Gündoðdu:
Osmanlý yaþamýný ve haremi incelediðimiz bu çalýþmaya “Saltanat” adýný uygun gördüm.- Peki, senin yaptýðýn bu ilginç çalýþmalarý Türkiye’de veya Dünya’da yapan kiþiler de var mý? Varsa hiçbir araya geldiniz mi?
Doðan Can Gündoðdu:
American Gothic tablosunun da bulunduðu konuþan tablolar, Van Gogh’un eserleriyle yapýlmýþ röportajlar, rönesans dönemiyle ilgili yapýlmýþ bir animasyon çalýþmasý izlemiþtim. Türkiye’de bu þekilde yapýlmýþ bir çalýþma olmadýðý için yapmaya karar verdim. Özellikle Oryantalizm etkisinde çizilmiþ tablolarla çalýþmak eðlenceliydi. Harem dünyasýný yansýtmaya çalýþtým. Osmanlý dönemindeki kadýnlarýn rolü yaþantýsý üzerine çizilen eseleri inceledim. Çok sayýda yabancý eser ve Osman Hamdi Bey’in tablolarýyla bu çalýþmayý yarattým.

- Hangi programý kullanýyorsun?
Doðan Can Gündoðdu:
Bir kaç yýl önce kullandýðýnýz programlar, kullandýðýnýz platformun özellikleri bu alanda çok anlam ifade ediyordu. Ancak zaman ilerledikçe geliþtirilen programlarý nerede doðru þekilde kullanýyorsanýz o ölçüde hýz kazanýyorsunuz. Doðru programý doðru zamanda kullanmaya çalýþýyorum. Bu çalýþmada sadece Adobe CC ürünlerini kullandým.

- Yakýn çevren veya ailen bu durumu nasýl karþýladý?
Doðan Can Gündoðdu:
Ailem yaptýðým iþler ile gurur duyuyor tabi. Ama hedeflerimin daha büyük olduðunu da biliyorlar. Ayný bölümde okuduðumuz kýz arkadaþým Burçin’de en baþýndan beri bu iþte yanýmda olanlar arasýnda.- En büyük hayalin nedir? 
Doðan Can Gündoðdu:
Kurduðum Frametale Görsel Sanatlar ve Prodüksiyon þirketini daha ileriye taþýmak… Daha sonrasý için umarým þartlar uygun olursa yurt dýþýnda iþlerime devam etmeyi düþünüyorum. Yine yurt dýþýnda yüksek lisans yapmayý hedefliyorum. Benim aslýnda en büyük hayalim Sinema Filmi Yönetmeni olabilmek.

- Sosyal yaþamýn nasýl?
Doðan Can Gündoðdu:
Sürekli bir þeyler yazan, çizen, araþtýran, yeni þeyler öðrenmeye çalýþan bir insaným. Bu çoðu zaman günlerce ofisten, evden çýkamamam demek oluyor.

- Çalýþmaktan en çok keyif aldýðýn proje hangisiydi?
Doðan Can Gündoðdu:
“Saltanat” en çok keyif aldýðým çalýþmaydý diyebilirim. Çünkü herhangi bir müþteri yok, deadline yok. Tamamen keyfime göre ilerlediðim bir projeydi.“Piri Reis Haritasý’ný da Canlandýracaðým”

- Kamuoyu beni Piri Reis Haritasý ile yaptýðým çalýþmalar ve sonrasýnda yazdýðým “Piri Reis Haritasý’nýn Þifresi” adlý kitabýmla tanýr. Peki, benim için Piri Reis Haritasý’ný da canlandýrabilir misin?
Doðan Can Gündoðdu:
Sizin Piri Reis üzerine yaptýðýnýz çalýþmalarý incelemiþtim. Bence Piri Reis'in çizimleriyle yapýlacak canlandýrma çok ilgi çekici bir proje olabilir. Sizinle böyle bir çalýþma yapmayý çok isterim.

- O halde bu röportajla senden bunun sözünü aldým diyebilirim?
Doðan Can Gündoðdu:
Elbette!.. Piri Reis Haritasý’ný canlandýrdýktan sonra baþta youtube olmak üzere pek çok internet video sitelerine de yükleriz ve kamuoyunun beðenisine de sunmuþ oluruz.

- Þu sýralar neler yapýyorsun?
Doðan Can Gündoðdu:
Bir animasyon filminin çalýþmalarýyla ilgileniyorum. Ýlerleyen zamanlarda kýsa bir animasyon filmiyle devam edeceðim. Onun dýþýnda animasyon üzerine eðitimler vereceðimiz workshoplar olacak. Ýlgilenenler web sitemiz üzerinden takip edebilir.
www.frame-tale.com

- Son okuduðun kitap nedir?
Doðan Can Gündoðdu:
Gabriel Garcia Marquez’den Yüzyýllýk Yalnýzlýk...

- Doðan, seninle sohbet gerçekten de çok keyifliydi. Son olarak kamuoyuna vermek istediðin bir mesajýn olacak mý?
Doðan Can Gündoðdu:
Kimse hayallerinden vazgeçmesin… Çünkü hayalleriyle atacaklarý her küçük adým onlarý bir basamak daha ileriye taþýyacaktýr. Bu özel röportaj için ayrýca size teþekkür ederim.   ÝÞTE "SALTANAT"  VE "BATMAN" ADLI O MEÞHUR VÝDEOLAR

 
 
Metin Soylu'nun hangi kitabýný daha baþarýlý buluyorsunuz?
Hepsi
Afet Okulu
Bedeli Çanakkale'de Kanla Ödenecektir
Piri Reis Haritasý'nýn Þifresi
  
 
 

 

ANA SAYFA YAZAR HAKKINDA K�TAPLAR ELE�T�R� CEVAP KONFERANSLAR AFET OKULU R�PORTAJLAR �LET���M
Siteden yararlan�rken gizlilik ilkelerini okuman�z� tavsiye ederiz.
� 2024 T�m haklar� sakl�d�r.
�zinsiz ve kaynak g�sterilemeden yay�nlanamaz.


�izginet & Mehmet CAN