Anasayfa  | �leti�im Metin Soylu Facebook Metin Soylu Twitter

 

 
YAZAR HAKKINDA K�TAPLAR ELE�T�R� CEVAP KONFERANSLAR AFET OKULU R�PORTAJLAR BASIN ODASI
 
   Bedeli Çanakkale'de Kanla Ödenecektir tüm seçkin kitapevlerinde!      Piri Reis Haritasý'nýn Þifresi ÇIKTI!     
   Fahir Atakoðlu Ýle Röportaj

Röportaj: Gazeteci Yazar Metin Soylu

“HAYAT BÝR YARIÞ DEÐÝLDÝR”


Müzik hayatýnda 25 yýlý geride býrakan dünyaca ünlü piyanistimiz Fahir Atakoðlu ile konuþtum. Özellikle belgesel, film ve reklam müzikleriyle tanýnan, yerli, yabancý pek çok sanatçýyla birlikte sahneye çýkmýþ olan Atakoðlu, “Bu yüzyýlýn bize diretmeye çalýþtýðý gibi, hayat bir yarýþ deðildir” diyor.-Sanat hayatýnýzda 25 yýlý geride býraktýnýz. Müziðe ilk nasýl baþladýnýz?

Fahir Atakoðlu: Tek hatýrladýðým, müziði sevdim. Evimizde her çeþit müzik dinlenirdi. Babamýn sesi çok güzeldir. Anneannem ud çalarmýþ, annem tarafýndan kuzenlerimin hepsi bir enstrüman çalar. Yani aslýnda müziðe olan ilgim aileden geliyor. Ýlk küçük bestelerimi 7-8 yaþýndayken piyano ile yapmýþtým. Her okuduðum kitap ya da hikâyeden sonra oturup bir þey bestelerdim. Kemalettin Tuðcu’nun o acýklý hikâyelerini çok severek okurdum. Hani o kapaðýnda “Aðlayan çocuk” resmi olanlarý… Ortaokul ve lise yýllarýmda kýz arkadaþlarým için beste de yapardým. Kendimi ancak müzikle ifade edebiliyorum. Özetle; konuþmaya ve yürümeye baþladýðým anda müziðin hayatýmda olduðunu hissetmiþtim.


Sektörde Bana “Amadeus Jingle Master” Derler

-Dünyanýn birçok ülkesinde tanýnan bir isimsiniz. Yurtdýþýnda hak ettiðiniz deðeri gördünüz. Peki ya Türkiye’de?

Fahir Atakoðlu: Beni ülkemde önce belgeseller ile tanýdýlar, sektörde bana “Amadeus Jingle Master” derler. Reklamcý Serdar Erener bana “Müzik Kutusu” derdi. Sezen Aksu beni sahnede “Demir kýr atýn bestecisi” diye tanýtýrdý. Müziðim benden önce sevildi diyebilirim. 1994 yýlýnda yaptýðým albüm halen satýyor, dinleniyor. 20 sene evvel yazdýðým Yeþilada’yý –Kýbrýs Belgeseli- Mehmet Ali Birand bugün halen çalýp alkýþ alabiliyorum. Sarý Zeybek –Can Dündar- belgeselinin müziðini ülkem kalbinde taþýyor. Çok ürettim, halen üretiyorum. Müziðime olan ilgi benim daha çok üretmemi neden oluyor. Yaratabildiðim ve paylaþabildiðim sürece ben çok mutluyum.

-Bestelerinizde en çok hangi konularý iþliyorsunuz? Özel bir ilham kaynaðýnýz var mý?

Fahir Atakoðlu: Ýlham kaynaðým hayat… Hayattaki anlar birikiyor ve bir þekilde “Bunu anlat!” diyor. Ben insanlara kendi hissettiklerimi yaþatmaya çalýþýyorum. Aþký tanýdýðým kadarýyla, özlemi bildiðim kadarýyla yaþadýðým gibi anlatýyorum. Bazen yöntemler zaman içerisinde deðiþebiliyor.


“Müziðimi Yaparken Kaç Satar Diye Düþünmüyorum”

-Kendinize dünya çapýnda rakip gördüðünüz bir isim var mý?

Fahir Atakoðlu: Kimseyi rakip olarak görmüyorum. Öyle görseydim hayatým kâbus olurdu herhalde. Aksine diðer müzisyenleri, birlikte üretebileceðim hatta kendilerinden öðreneceðim insanlar olarak görüyorum. Son albümüm ‘Ýstanbul In Blue’ Amerika’da World Music Albums listesinde 1 numaraya kadar çýktý. Jazz Albums listesinde 38.sýraya yükseldi. Bir sanatçý, içinde bulunduðu endüstrinin yapýsý itibariyle bir yarýþ içine girebiliyor. Amerika’dan bir eleþtiri sizin kariyerinize noktayý koyabilir. Öte yandan size çok þey de kazandýrabilir. Ama bunlarý düþünerek müzik yapmaya baþladýðýnýz an birçok kapýyý kendi üstünüze kapatýyorsunuz. Müziðimi yaparken kaç satar, hangi listeye girer diye düþünmüyorum.

-Çocuðum gibi dediðiniz bir albümünüz var mý?

Fahir Atakoðlu: Benim bir tane çocuðum var. O da oðlum Oðulcan.

-Müzikle uðraþmasaydýnýz yapmak istediðiniz meslek ne olurdu?

Fahir Atakoðlu: Müziði meslek olarak görmedim. Ben müzikle yaþýyorum, onunla var oluyorum. Onsuz bir hayatta düþünemiyorum. Baþka bir insan olarak doðsaydým eðer, açlýða, çaresizliðe, hastalýklara çare bulmak için, barýþ için çalýþýrdým.


Müzik hayatýnda 25.yýlýný geride býrakan Fahir Atakoðlu, geçmiþte bestelediði eserlerinin yeni kayýtlarýndan oluþan ‘ÝZ’ adýnda bir albüm çýkardý. Fahir Atakoðlu’nun bugüne kadar bestelediði en güzel eserlerinin yer aldýðý yeni albümü ‘ÝZ’de Sezen Aksu, Tarkan, Nilüfer, Sertab Erener ve Levent Yüksel tarafýndan yeni düzenlemeleriyle tekrar yorumlandý.

-Kýsaca ödüllerinizden bahseder misiniz?

Fahir Atakoðlu: Elbette…
2006 yýlý Kasým ayýnda, en baþarýlý erkek ödülü Atatürk’ün manevi kýzlarý tarafýndan verildi. 2006 Kasým, ATA
Outstanding Achievement in arts Award My EMI Platin Satýþ Ödülü Yunanistan
480.000’den fazla satýþ (Telos Dios Telos)
2002, Mega Channel Yunanistan En iyi þarký ödülü (Telos Dios Telos)
2000, Mllano Film Festivali Belgesel 1.lik ödülü – Ezile in Büyükada
1997-1998, Finalist Ödülü Flora-Marshall Boya Reklam Müziði
1996-1997 Kristal Elma Ödülü Garanti Bankasý için hazýrlanan reklam müziði “Yarýna Dört Iþýk”
1996 Finalist Ödülü Duru Sabunlarý Müziði’96
1995-1996 Kristal Elma Ödülü En iyi reklam müziði, Renault Laguna
1995, TV Reklamlarý’95 Finalist Ödülü – Toyota Corolla
1994-1995 Kristal Elma Ödülü Milliyet Tanýtým Temasý,
1995, Gold Screen Ödülü 12 Mart Belgeseli için En Yaratýcý Partisyon
1994, Londra Uluslar arasý Reklam Ödülleri Finalist Ödülü “Trafik Kampanyasý”
1982 Güney Londra Caz Federasyonu Caz Doðal Yetenek ve Bestecilik Yarýþý 1’ncisi.


“Ulaþmak Ýstediðim Tek Bir Nokta Yok”

-Sanat hayatýnýzda ulaþmak istediðiniz noktaya varabildiniz mi?

Fahir Atakoðlu: Yarattýðým ve müziðimi paylaþabildiðim sürece bir sonraki adýmý düþünmüyorum. Ama tanýþtýðým müzisyenler, duyduðum týnýlar kalbimde hep bir baþka kapýnýn açýlmasýný saðlýyor. Böyle olunca ulaþmak istediðiniz bir tek nokta olmuyor. Konserler vermek, albümler yapmak, güzel konser salonlarýnda çalmak, çalarken dinleyenlerle bir olmak istiyorum, hep bunu istedim…

-Bir mesajýnýz olacak mý?

Fahir Atakoðlu: Herkesin inandýklarý ve sevdikleri iþleri yapmalarýný dilerim. Baþarýlý olacaðým diye deðil, mutlu olmalarý için o iþi yapsýnlar… Baþarý kendiliðinden geliyor zaten. Ayrýca bu yüzyýlýn bize diretmeye çalýþtýðý gibi, hayat bir yarýþ deðildir. Sevgili arkadaþým Can Dündar’ýn güzel bir yazýsýný okumuþtum: “… Hayatýn bir yarýþ deðil, her saniyesinin tadý çýkarýlmasý gereken güzel bir yolculuk olduðunu aklýnýzdan çýkarmayýn. Dün tarih oldu… Yarýn bir sýr… Bugünün kýymetini bilin…” Dünyayý küçük deðil büyük olarak düþünsünler. Hangi mesleði seçerlerse seçsinler, diðer ülkeleri ve insanlarýný yakýndan tanýsýnlar. Sanatçýlarsa yüreklerini geniþ tutsunlar. Sadece uðraþtýklarý sanat dalýna deðil, diðer dallara da ilgi göstersinler. Her birimizin bu hayatta önemli bir yeri var. Yaptýklarýmýz, yapacaklarýmýz ne olursa olsun, yeter ki insanlýða merhameti, sevgiyi, barýþý verebilsin.


FAHÝR ATAKOÐLU KÝMDÝR?

Ýstanbul doðumlu olan Fahir Atakoðlu, baþarýsý pek çok uluslararasý ödülle tescillenmiþ ünlü bir piyanist ve bestecidir. Senfonik çalýþmalarý ve film müzikleri ile dikkat çeken Atakoðlu’nun çalýþmalarý Avrupa’da ve özellikle de Amerika’da pek çok müzik festivalinde icra edilmiþtir. Halen Avrupa, Japonya ve Kuzey Amerika’da sürekli artan bir dinleyici kitlesi bulunmaktadýr. Müziðindeki kendisine has ritmik, melodik ve armonik özellikleri besteci duyarlýlýðýyla birleþtirerek dinleyicilerine ulaþtýran Atakoðlu’nun müziði aslýnda onun olaðanüstü yeteneðinin de bir göstergesi…

Deðiþik müzik kültürlerini harmanlayan, müziðindeki orijinalliðinin yaný sýra kendi doðduðu topraklarla kurduðu muhteþem bað dikkat çekicidir. 1996 yýlýndan bu yana pek çok ulusal ve uluslararasý yapým için Jingle, belgesel ve film müzikleri hazýrlamýþtýr. 1994 yýlýnda çýkan ilk albümünü takiben aralarýnda Amerika’nýn da bulunduðu 17 ülkede toplam 14 albüm çýkarmýþ olan Atakoðlu’nun albümleri bugüne kadar 2 milyondan fazla satýþ yapmýþtýr.

Fahir Atakoðlu, 2000 yýlýnda Milano Film Festivali’nde ‘Büyükada’da Sürgün’ belgeseliyle birincilik ödülünü kazandý. Bunun yaný sýra 2002 yýlýnda Yunanistan’da 400 binden fazla satan ve Mega Cahannel tarafýndan verilen ‘En Ýyi Þarký Ödülü’nü alan ‘Telos Dios Telos’ ile de önemli bir çýkýþ yakaladý. Jazz dünyasýnýn önemli dergilerinden Jazziz, Fahir Atakoðlu’nun ‘IF’ albümüne beðendiklerimiz bölümünde yer verdi. ‘IF’ albümünü ‘yüksek enerjili ve derinlemesine lirik’ þeklinde özetleyen Jazziz Dergisi, Fahir Atakoðlu’nun müziðine gerçek anlamda küresel jazz tanýmýný yakýþtýrdý.

Jazz Times Dergisi ise ‘IF’ albümünde, tartýþýlmaz bir yetenek, geçerlilik ve özgürlüðün izleri görüldüðünü, özellikle sanatçýnýn yoðun, girift, perküsyon ve ritim aðýrlýklý piyano trio tarzýný henüz tanýmayanlar için eþsiz bir deneyim vaat ettiðini söyledi. Ayrýca Atlantic Records’un kurucusu Ahmet Ertegün, Atakoðlu için ‘Bugün Avrupa’nýn en önemli piyanist ve bestecilerinden biridir… Müzik dünyasýnýn zirvedeki isimlerinden birisidir” dedi.

Fahir Atakoðlu, yine kendi bestelerinden oluþan, Horacio El Negro, Anthony Jackson, Mike Stern, Wayne Krantz, Bob Franceschini gibi Jazz dünyasýnýn ileri gelen isimleriyle çalýþtýðý albümü ‘Ýstanbul in Blue’ ile Amerika Jazz Radyolarý Listesi’nde 20 Ekim’de ikinci kez liste baþý oldu.

 
 
Metin Soylu'nun hangi kitabýný daha baþarýlý buluyorsunuz?
Hepsi
Afet Okulu
Bedeli Çanakkale'de Kanla Ödenecektir
Piri Reis Haritasý'nýn Þifresi
  
 
 

 

ANA SAYFA YAZAR HAKKINDA K�TAPLAR ELE�T�R� CEVAP KONFERANSLAR AFET OKULU R�PORTAJLAR �LET���M
Siteden yararlan�rken gizlilik ilkelerini okuman�z� tavsiye ederiz.
� 2024 T�m haklar� sakl�d�r.
�zinsiz ve kaynak g�sterilemeden yay�nlanamaz.


�izginet & Mehmet CAN