Anasayfa  | �leti�im Metin Soylu Facebook Metin Soylu Twitter

 

 
YAZAR HAKKINDA K�TAPLAR ELE�T�R� CEVAP KONFERANSLAR AFET OKULU R�PORTAJLAR BASIN ODASI
 
   Bedeli Çanakkale'de Kanla Ödenecektir tüm seçkin kitapevlerinde!      Piri Reis Haritasý'nýn Þifresi ÇIKTI!     
   Burcu Çetinkaya Ýle Röportaj

Röportaj: Gazeteci Yazar Metin Soylu

TÜRKÝYE KADINLAR RALLÝ ÞAMPÝYONU:
BURCU ÇETÝNKAYA

Türkiye Kadýnlar Ralli Þampiyonu olan ve yurt dýþýnda pek çok baþarýya imza atan Burcu Çetinkaya… Bir reklam filminde üst üste dizilmiþ tuvalet kâðýtlarýný otomobili ile devirmesinden tanýdýðýmýz rallici Burcu Çetinkaya ile yarýþ aþký, ralliye baþlamasý ve hayatý hakkýnda konuþtum. Reklam setinde aracý 3-4 kez döndürmeyi ‘ya baþaramazsa!’ diye dublör için hazýrda tutulan peruðun kendisi için önemini anlattý.

-Burcu Haným, biraz kendinizden bahseder misiniz?

Burcu Çetinkaya: 19 Mart 1981 tarihinde Ýstanbul’da doðdum. Robert Koleji’nden mezun oldum. Daha sonra da Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nü bitirdim. Babamýn mesleði gereði çocukluðumdan beri otomobillerle hep iç içe yaþadým. 1993 yýlýnda ralli izlemeye gitmiþtim. O zamandan beri hayalimde hep rallici olmak vardý. Eðitimimi bitirdikten sonra da ilk fýrsatta yarýþmaya karar verdim. 2005 yýlýnda Volkswagen Polo Cup’taki yarýþla bu dünyaya adýmýmý attým. Daha sonra da ralliye baþladým.

-Ralliye kaç yaþýnda baþladýnýz?

Burcu Çetinkaya: Ben aslýnda yarýþ arabasýna ilk kez üç yýl önce bindim. O zaman 24 yaþýndaydým. Aslýnda oldukça geç. Ondan önceki senelerde hep izliyordum. Snowboard’da yarýþýyordum. Hep bir yarýþ vardý hayatýmda. Ama maalesef ralliye baþlamam çok geç oldu. Çünkü belli bir maddi birikim gerekiyor. Yani belli bir bütçeyi gözden çýkarmadan motor sporlarýna baþlamak hemen hemen imkânsýzdýr. 2005 yýlýna kadar yarýþ otomobilinin ancak yanýna yaklaþabildim, dýþarýdan seyrettim.-Yaptýðýnýz spor çok tehlikeli! Bir kadýn olarak bu sizdeki nasýl bir cesarettir?

Burcu Çetinkaya: Aslýnda kadýn ya da erkek olmak çok fark etmiyor. Cesareti olan insan var olmayan var. Ralli görüldüðü kadar çok tehlikeli deðil aslýnda. Tabi ki tehlike var ama çok korunaklý ve güvenli bir otomobil içindeyiz. O yüzden de dýþarýdan göründüðü kadar korkunç deðil. Ama tabi ki riskli anlar yaþadýðýnýz oluyor. Bir de bu iþ sevgiyle ilgili, ben bu sporu inanýn çok sevdim. Otomobillerle çok ciddi bir mücadeleyi barýndýrdýðý için bu sporu yaparken asla korkmuyorum.

-Araç içinde hiç tehlike atlattýnýz mý?

Burcu Çetinkaya: Kaza yaptým ama tehlike diyemeyeceðim. Allah’a þükür çok korkunç ya da tehlikeli bir durum atlatmadým. Ama 2006 senesinde yarýþmaya baþladýðým Castrol Fiesta Ralliye Cup’ta çok ciddi bir rekabetin içine girdim. 10 rallici arasýnda bir tek kadýn bendim. Ve onlar oldukça tecrübeliydi. O yüzden onlara yetiþmeye çalýþýrken, heyecan ile limitleri biraz fazla zorlayýnca ilk sene çok fazla kaza yaptým. Kazalar bu sporun bir parçasý.


“Baþarý O Ýþi Sevmektir”

-Peki, sizi bu kadar baþarýlý kýlan nedir?

Burcu Çetinkaya: Bence yaptýðým sporu çok seviyor olmam. Çünkü çok severek ve çok isteyerek, gerçekten hayalini kurduðum bir þeyi yapýyorum. O yüzden de ne kadar aksilik çýkarsa çýksýn yýlmýyorum. Çünkü benim için bunu yapmak çok önemli ve bana çok keyif veriyor. Elimden geldiðince en iyisini yapmaya çalýþýyorum. Daha da ileriye gitmeye çalýþýyorum. Tabi ki bir þeyi bu kadar sevdiðiniz zaman, sizi destekleyen insanlarýn sayýsý da çok fazla oluyor. Baþarýda bunun da önemi göz ardý edilemez. Özellikle desteklerini hiç esirgemeyen Serdar Bostancý, Saffet Çiftçi ve Volkan Iþýk’ýn, sponsorlarým Sonax, Castrol, Þahsuvaroðlu, Narpost ve Ansell’in burada payý çok fazla…

-Bize ödüllerinizden bahseder misiniz?

Burcu Çetinkaya: Ýlk kez 2005 yýlýnda yarýþtým. O zaman ki Copilotum Nehir Yýlmaz ile Ýstanbul Kadýnlar Þampiyonu olduk. 2006 yýlýnda yine Nehir Yýlmaz ile Türkiye Kadýnlar Ralli Þampiyonu olduk. 2007 yýlýnda ikinci kez, Copilotum Çiçek Güney ile Türkiye Kadýnlar Ralli Þampiyonu olduk. 2007 yýlýnda N3 sýnýfýnda karma olarak yarýþtýk ve 3’ncü sýrada bitirdik. Yurt dýþýnda 2008 yýlýnda takip ettiðimiz Fiesta Sporting Trophy International’da ilk yarýþ olan Sardunya Rallisi’ni 2.sýrada, 2.yarýþ olan ve Haziran ortasý Antalya’da yapýlan Türkiye Rallisi’ni ise 1.sýrada bitirerek, uluslararasý olan bu yarýþmada birincilik alan ilk kadýn ekip olarak dünyada bir ilke imza attýk.


-Kendinize rakip gördüðünüz birisi var mý?

Burcu Çetinkaya: Tabi ki çok var… Bu sporda kadýnlar, erkekler karýþýk. Ayrý deðil. Kadýnlara sadece teþvik amaçlý ayrý bir klasman açýyorlar. Yakýn çekiþtiðim 4-5 kiþi oluyor. Çünkü CASTROL Fiesta Ralli Cup’ta 10 tane birbiri ile eþit otomobille yarýþýyoruz. 10 veya 15 oluyor yarýþa göre. Bu otomobillerin hepsi eþit oluyor. Burada pilotaj önem kazanýyor. Bire bir çekiþme halindeyiz. Ama kadýnlara bakarsak, Berna Aksoy yeni yarýþmaya baþladý. Çok baþarýlý bir pilottur. Tecrübe olarak daha geride, bir sene önce baþladý ama çok güzel çekiþmeye baþladýk. Bu da çok keyifli gerçekten… Ne kadar genel platformda yarýþýrsanýz yarýþýn, birileri kadýnlarýn da çekiþtiðini görmek istiyor.

-Sizi Papia Reklamlarýnda görüyoruz. Reklam için size teklif mi geldi?

Burcu Çetinkaya: Aslýnda bu tamamen tesadüf eseri oldu. Onlarýn ajanslarý ile böyle bir film çalýþmasý varmýþ. Ýlk baþta ben yoktum. Ben Robert Koleji mezunuyum. Kala Film’in sahibi de Robert Koleji mezunu. Tesadüfen Kolej Dergisi’nde röportajýmý görmüþ. Benimle ilk baþta sadece teknik anlamda fikir almak amacýyla görüþmek istemiþler. Sonradan filmde benim oynamam fikri hem onlarýn hem de benim hoþuma gitti, tesadüfen buralara kadar geldi yani. Otomobille çektiðimiz  o sahneler gerçekten kolay sahneler deðildi.“Çekimlerde Arap Sabunu Bile Kullandýk”

-Tuvalet kâðýtlarýnýn devrilmesi sahnesini kaç defa da çektiniz?

Burcu Çetinkaya: Sahnelerin çekiminden önce bayaðý antrenman yaptýk. Otomobil için güvenli bir ortam olmasý gerekiyor. Güvenli bir ortam denilince de pistler devreye giriyor. Otomobil için zemin çok önemli. Çok tutunan zeminde de otomobili kaydýrmak çok zor. Onlarýn istediði hareketler fazla fantastikti. Araba 3-4 kez dönmeli dediler. Devamlýlýðýný bozmadan 3-4 kez dönmesini saðlamak çok zordu. Önce mazotla denedik olmadý. Çünkü mazot hemen kuruyordu. Sonra yere plastik bir zemin uyguladýk. O biraz iþe yarar gibi oldu ama daha çok kaysýn diye Arap sabunu kullandýk. Bu sefer Arap sabunu yapýþmaya baþladý. O da olmadý yani, en sonunda suda karar kýldýk. Yere serilmiþ bir brandanýn üstünde su…

Ama tabii ilk aþamada brandamýz çok kýsaydý. Daha duvar filan devreye girmeden ufak denemeler yaptýk. Sonra duvar yerine tuvalet kâðýtlarý ile stoforla deneme yaptýk. Sonra bir tane de tuvalet kâðýtlarý ile deneme yaptýk. Tam faciaydý. Çünkü branda çok kýsaydý. Daha sonrasýnda da reklam filmi aþamasýna geçildi. Reklam çekim süresi tam 2 gün sürdü. Edremit Havalimaný’nda çekildi. Burada sanýrým 10 adet duvar vardý, bu duvarlar hazýr bekliyordu. Bir de benim saçlarýma benzer hazýrda bir peruk bekliyordu. Olur da ben yapamazsam bir erkek rallici o peruðu takýp yapar diye… Ama tabii ben o peruðu gördüðüm anda sinirlerim çok bozuldu. Kesinlikle buna dokunulmamasý lazým diye düþündüm. Eðer peruk devreye girseydi benim için gerçekten de çok büyük yýkým olacaktý. Reklam çekimleri benim için çok keyif vericiydi. Üstelik daha ikinci çalýþmamýzda duvara istediðimiz gibi çarpmayý baþardýk.


-Bu konuda eðitimler vermeyi düþünüyor musunuz?

Burcu Çetinkaya: Tabii ki neden olmasýn… Öyle bir teklif gelirse mutlaka olumlu deðerlendiririm. Eðitmen denildiðinde o çok baþka bir þey. Bugün Türkiye’de çok baþarýlý eðitmenler var. Ben de zaten orada baþladým bu iþe… Volkan Iþýk’In düzenlediði Ralli Eðitim Seminerleri’ne katýlmýþtým. Ýstanbul Otomobil Kulübü’nün düzenlediði Renç Koçibey Eðitim Seminerleri de var. Bunlar gerçekten profesyonel eðitimlerdir. Ben þu anda profesyonel eðitim verebilecek düzeyde deðilim. Çünkü eðitim vermek mesajla ilgili bir þey deðildir. Eðitimin de eðitimi var. Ben aktif sporcu olduðum için buradaki hedeflerimi gerçekleþtirmek bence daha önemli…

-Burcu Çetinkaya’nýn bundan sonraki hedefleri nelerdir?

Burcu Çetinkaya: Bu sene ilk kez Dünya Ralli Þampiyonasý’nda yarýþmaya baþladýk. Tabii ki hedefimiz, Michele Moutonl adlý bir Fransýz kadýn pilot, Dünya Ralli Þampiyonasý’nda birçok yarýþ kazanýp bir sezonun sonunda þampiyon olarak bitirmenin ucundan dönüp ikinci sýrada bitirdi. Sonra motor sporlarý geçmiþine bakýldýðýnda bütün Formulal ve diðer sporlarýn arasýnda kadýnlar tarafýndan elde edilmiþ en büyük baþarýydý. Çünkü daha çok erkeklerin hâkim olduðu bir dünya ve kadýnlarýn baþarýsý oldukça az. Yapan çok var ancak baþarýlý olan oldukça az. Benim amacým hem Türk kadýnýnýn adýný dünyaya duyurmak hem de gerçekten bunu baþarmak. Çünkü bu uluslararasý bir baþarýdýr.
Bir de ben otomobil akrobasisini çok seviyorum. Reklam filmi aslýnda hayallerimi gerçekleþtirmek gibi bir þey oldu. Ýleride de bu reklam filmine benzer çekimlerde yer almak isterim. Güçlü bir otomobil ile akrobasi þov gibi bir þey hayal ediyorum.   


-Türk halkýmýzýn ralliye olan tutkusunu nasýl deðerlendiriyorsunuz?

Burcu Çetinkaya: Geçmiþte aslýnda çok yüksek seviyedeymiþ. Gerçekten de geçmiþ yarýþlara bakýldýðýnda insanlar birbirlerini iter vaziyette izlerlermiþ. Ama günümüzde futbol çok popüler hale geldi. Böylece diðer sporlarýn popülaritesi de düþmüþ oldu. Bir de alternatifler arttý. Eskiden bu kadar çok spor dalý yoktu. Bugün baktýðýnýzda Türkiye’de birçok spor dalý uluslararasý seviyededir. Ve insanlarýn ilgisi daðýlýyor. Ama dünya þampiyonasý yarýþlarýna gittiðim zaman çok ciddi bir seyirci kitlesi görüyorum. Zaten Türkiye’de de bu ilginin artacaðýna inanýyorum. Burada önemli olan uluslararasý isimlerin Türkiye’den çýkabilmesindedir. Zamanýnda Serkan Yazýcý, Volkan Iþýk, Fatih Kara gibi isimler ülkemizi baþarýyla temsil ettiler. O zamanlar ilgi çok daha fazlaydý. Çünkü Türk halkýmýz, kahramanlar yaratmayý seviyor. Motor sporlarýnýn da uluslararasý baþarýlarý olursa o zaman bu ilginin de daha fazla artacaðýný düþünüyorum.   

 
 
Metin Soylu'nun hangi kitabýný daha baþarýlý buluyorsunuz?
Hepsi
Afet Okulu
Bedeli Çanakkale'de Kanla Ödenecektir
Piri Reis Haritasý'nýn Þifresi
  
 
 

 

ANA SAYFA YAZAR HAKKINDA K�TAPLAR ELE�T�R� CEVAP KONFERANSLAR AFET OKULU R�PORTAJLAR �LET���M
Siteden yararlan�rken gizlilik ilkelerini okuman�z� tavsiye ederiz.
� 2024 T�m haklar� sakl�d�r.
�zinsiz ve kaynak g�sterilemeden yay�nlanamaz.


�izginet & Mehmet CAN