Anasayfa  | �leti�im Metin Soylu Facebook Metin Soylu Twitter

 

 
YAZAR HAKKINDA K�TAPLAR ELE�T�R� CEVAP KONFERANSLAR AFET OKULU R�PORTAJLAR BASIN ODASI
 
   Bedeli Çanakkale'de Kanla Ödenecektir tüm seçkin kitapevlerinde!      Piri Reis Haritasý'nýn Þifresi ÇIKTI!     
 < >
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

Yazar m�s�n?

G�rsel Medya

Yaz�l� Medya

Ba�lant�lar

�al��malar�m

 DENÝZ KÝLÝDÝNÝ GÖKYÜZÜNE YA

Araþtýrmacý Yazar Metin Soylu, restorasyonu tamamlanarak açýlýþý gerçekleþen Kilitbahir Kalesi için önemli bir gerçeði dile getirdi. “Piri Reis Haritasý’nýn Þifresi” adlý kitabýn yazarý Soylu “Kilitbahir Kalesi, Piri Reis’in çalýþma ofisidir. Her yýl 9 Mart – 7 Nisan arasýnda Kilitbahir Kalesi’nden gökyüzüne lazerle Piri Reis’in haritasý yansýtýlmalýdýr. Çünkü bu önerim, tüm dünyaya bir mesaj niteliði taþýyacaktýr.” dedi.
 

2013 yýlýnda verdiði bir röportajda “Bizansý Osmanlý’ya tercih ederim” diyen ve bu yetmezmiþ gibi daha birkaç gün öncesine kadar fütursuzca Padiþah Kanuni Sultan Süleyman’a “Salak”diyen Celal Þengör, bugün köþesinden günah çýkarmaya karar vermiþ. Þengör “Bu bir deneydi ama özür dilerim” diye baþlýk attýðý köþe yazýsýnda alenen kamuoyu vicdanýna meydan okuyan, Türk Medyasýný aþaðýlayan ve kendisine yakýþan dilini kullanmaya devam etmiþ. Kýsaca bu köþe yazýsýnýn altý kaval, üstü þiþhane…
 Soylu'dan Celal Þengör'e Jet Yan�

Soylu, “Prof. Dr. Þengör’ün en büyük talihsizliði geçmiþte olduðu gibi bugün de tarihi doðru düzgün araþtýrmayarak kulaktan dolma bilgilerle açýklama yapýyor olmasýdýr.
 Bedeli Çanakkale'de Kanla Ödenece

Bedeli Çanakkale'de Kanla Ödenecektir kitabýn ÖN SÖZ'ü...

  
 
Metin Soylu'nun hangi kitabýný daha baþarýlý buluyorsunuz?
Hepsi
Afet Okulu
Bedeli Çanakkale'de Kanla Ödenecektir
Piri Reis Haritasý'nýn Þifresi
  
 
 

 

ANA SAYFA YAZAR HAKKINDA K�TAPLAR ELE�T�R� CEVAP KONFERANSLAR AFET OKULU R�PORTAJLAR �LET���M
Siteden yararlan�rken gizlilik ilkelerini okuman�z� tavsiye ederiz.
� 2024 T�m haklar� sakl�d�r.
�zinsiz ve kaynak g�sterilemeden yay�nlanamaz.


�izginet & Mehmet CAN